Standard Svensk standard · SS 877001:2021

Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 877001:2021

Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Längre ned på sidan har du möjlighet att lämna synpunkter på standarden.

Detta innebär standarden

Standarden anger krav på tjänsten stöd, service och omvårdnad i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Standarden bidrar med krav och förtydliganden kring hur den som bedriver verksamhet kan säkerställa god kvalitet på tjänsten och därmed bidra till goda levnadsvillkor för den enskilde.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Standarden är skriven med kunskap om de lagar och föreskrifter som finns inom området, utifrån den enskildes perspektiv.

Standarden omfattar inte insatsen särskilt anpassad bostad.

Standarden är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, utförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänsten av ansvariga personer och organisationer.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är avsedd som ett verktyg för den som bedriver verksamhet, att utifrån den enskildes behov planera, utföra, utvärdera och följa upp tjänstens kvalitet. Standarden utgör ett komplement till de lagar och föreskrifter som finns på området och kan även användas som ett verktyg i det systematiska förbättringsarbetet, checklista i det dagliga arbetet och för utbildning.

Standarden kan även vara användbar som upphandlingsunderlag och som kravställningsunderlag. Den kan användas för att tydliggöra vad som är god kvalitet för den enskilde och hens rättsliga företrädare samt i kommunikation med närstående och andra relevanta personer eller aktörer. Standarden är dessutom användbar för såväl egenkontroll som extern granskning, tillsyn och certifiering.

Hållbarhet

Standarden bidrar till att säkerställa kvaliteten på tjänsten stöd, service och omvårdnad i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS och fokuserar på den enskildes livskvalitet, rätt till delaktighet och självbestämmande. Standarden bidrar därmed till att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, vilket främjar FN:s tionde hållbarhetsmål: Minskad ojämlikhet. Genom att säkerställa kvaliteten på tjänsten bidrar standarden också till att personer med LSS-insats får den hjälp de behöver i det dagliga livet och en god livskvalitet. Detta främjar uppfyllandet av FN:s tredje hållbarhetsmål: God hälsa och välbefinnande.

Tyck till om standarden

Nedan knapp tar dig till ett formulär där du har möjlighet att lämna synpunkter på denna standard. Vi är tacksamma för all input från användare, så att vi bättre kan förstå behoven och tillgodose dem.

Om du vill ha direkt återkoppling, vänligen kontakta SIS projektledare. Kontaktuppgifter finns på ansvarig kommittés webbsida.

Lämna synpunkter

Omfattning
Detta dokument specificerar krav på tjänsten stöd, service och omvårdnad i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.
Detta dokument är avsett att användas vid kvalitetssäkring, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av tjänsten.
Detta dokument omfattar inte insatsen särskilt anpassad bostad.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Hälso- och sjukvårdstjänster: allmänt (11.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 877001:2021

Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tjänster inom social omsorg och omvårdnad, SIS/TK 617

Internationell titel: Quality assurance under the Swedish law regulating support and service to persons with certain functional impairments (LSS) - Residence with special services for adults

Artikelnummer: STD-80029809

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-06-16

Antal sidor: 60