Standardutveckling · SIS/TK 322

Post

För post som skickas till andra länder tar det vanligtvis betydligt längre tid att komma fram, även om avståndet är litet, än vad det tar för post som skickas inom landet. Det beror på att post hanteras olika i olika länder. För att förenkla hanteringen över gränser och för att kunna mäta tid och andra kvalitetsaspekter tar man fram standarder för posthantering.

Enhetliga kvalitetsmätningsmetoder och en standardiserad vokabulär ska underlätta förståelsen över gränserna. Det betyder att postkunder i olika länder kan få en snabbare och mer likartad postservice, framförallt över nationsgränserna.

Målet med standarderna är att postgången ska flyta smidigare genom kompatibla system för automatisk läsning och sortering, färre omsorteringar och omlastningar av post samt färre felaktiga adresser i adressregister. Nyligen har flera nya standardiseringsprojekt startats upp med fokus på miljö- och hållbarhetsaspekter. SIS välkomnar fler experter till detta arbete, vilket leds av SIS. 

Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för Servicekvalitet och Hybridpost.

Den svenska kommittén fokuserar på fyra områden vilka speglar de internationella arbetsgruppernas områden inom post; 

  • AG 1 – Kvalitet – kunder, produkter och tjänster
  • AG 2 – Hybridpost – nya digitala tjänster
  • AG 3 – Adresser, ID och märkning – fysisk processkedja och tillhörande data
  • AG 5 – Brevinkast och andra mottagaranordningar

Påverka nationellt och internationellt

För att främja en snabb och likvärdig postservice inom Europa vill EU kunna hänvisa till specifikationer i form av standarder. Därför har EU-kommissionen gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att utarbeta standarder inom postområdet. För ändamålet startade CEN projektet Postal Services i mitten av 1990-talet. Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN skapar kommittén ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Den svenska kommittén arbetar aktivt i den europeiska kommittén CEN/TC 331 – Postal Services.

Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Detta är ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 24 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 322/AG 01, Kvalitet – kunder, produkter och tjänster
SIS/TK 322/AG 02, Hybridpost – nya digitala tjänster
SIS/TK 322/AG 03, Adresser, ID och märkning – fysisk processkedja och tillhörande data
SIS/TK 322/AG 05, Brevinkast och andra mottagaranordningar
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
CityMail Sweden AB, Stockholm
Fria Postoperatörers Förbund, Visby
PostNord Group AB, Stockholm
PostNord Sverige AB, Stockholm
PTS Post- och telestyrelsen, Stockholm
Svensk Adressändring AB, Sundbyberg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
CEN/TC 331, Postal services
CEN/TC 331/WG 1, Customers, products and Services
CEN/TC 331/WG 2, New digital postal services
CEN/TC 331/WG 3, Physical processing chain and associated data
CEN/TC 331/WG 5, Equipment of end receivers
CEN/TC 331/WG 8, Environemental aspects in postal services
SIS/TK 322/AG 01, Kvalitet – kunder, produkter och tjänster:

CEN/TC 331/WG 1, Customers, products and Services

SIS/TK 322/AG 02, Hybridpost – nya digitala tjänster:

CEN/TC 331/WG 2, New digital postal services

SIS/TK 322/AG 03, Adresser, ID och märkning – fysisk processkedja och tillhörande data:

CEN/TC 331/WG 3, Physical processing chain and associated data

SIS/TK 322/AG 05, Brevinkast och andra mottagaranordningar:

CEN/TC 331/WG 5, Equipment of end receivers

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Sociologi, service, företagsorganisation och -ledning och administration (03) Postala tjänster (03.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-Dokument Länk för TK-deltagare

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se