Standard Svensk standard · SS-EN 14791:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen svaveldioxid - Referensmetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14791:2017 , SS-EN 14791:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14791:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen svaveldioxid - Referensmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver en manuell metod för provtagning och bestämning av SO2-halten i rökgaser som släpps ut i atmosfären från kanaler och skorstenar med hjälp av två analysmetoder: jonkromatografi och Thorin-metoden.
Denna Europastandard utgör standardreferensmetod (SRM) för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. För att kunna användas som SRM ska användaren visa att metodens prestanda är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna Europastandard och att den totala osäkerheten hos metoden är mindre än ± 20,0 % relativt emissionsgränsvärdet (dygnsmedelvärde).
En alternativ metod till denna SRM kan användas förutsatt att användaren kan visa sådan likvärdighet i enlig-het med den Tekniska Specifikationen CEN/TS 14793 att det tillfredställer det nationella ackrediteringsorganet eller gällande lag.
Denna standardreferensmetod har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för provtagningstider på 30 min i haltintervallet (0,5 till 2000) mg/m3 SO2 för jonkromatografivarianten och 5 mg/m3 till 2000 mg/m3 SO2 för Thorin-metoden i enlighet med emissionsgränsvärden som fastställts i följande EU-direktiv:
— Rådets Direktiv 2001/80/EG om begränsning av utsläpp av vissa förorenande ämnen till luft från stora förbränningsanläggningar;
— Rådets Direktiv 2000/76/EG om avfallsförbränningsanläggningar.
Utsläppsgränsvärdena i EU-direktiv uttrycks i mg SO2/m3 på torr gas och vid referenstillståndet 273 K och 101,3 kPa.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14791:2005

Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av masskoncentrationen svaveldioxid - Referensmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

Internationell titel: Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method

Artikelnummer: STD-63938

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-18

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 14791:2005

Ersätts av: SS-EN 14791:2017 , SS-EN 14791:2017