Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11690-2

Akustik - Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser - Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:1996)

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av ISO 11690 behandlar de tekniska aspekterna beträffande bullerbekämpning på arbetsplatser.De olika tekniska åtgärderna anges,relaterade akustiska storheter beskrivs, storleken på bullerminskningen diskuteras och verifierings- metoder skissas. Denna del av ISO 11690 behandlar endast hörbart ljud. ANM 1 Bilaga K tar upp relevanta internationella standarder och annan litteratur om bullerbekämpningsåtgärder.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery - Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:1996)

Artikelnummer: STD-20071

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 63