Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14021

Miljömärkning och miljödeklarationer - Egna miljöuttalanden (Typ II miljömärkning) (ISO 14021:1999)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14021:2017 Tillägg: SS-EN ISO 14021/A1:2012

Omfattning
I denna internationella standard anges krav på egna miljöuttalanden för produk-ter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder. Vidare beskrivs utvalda ter-mer som vanligen förekommer i egna miljöuttalanden, och villkor för deras an-vändning. Denna standard beskriver dessutom en allmän metodik för utvärderingoch kontroll av egna miljöuttalanden och specifika utvärderings- och kontrollme-toder för de utvalda uttalandena i denna standard.

Lagstadgad miljöinformation och miljömärkning, lagstadgade miljöuttalandeneller andra gällande rättsliga krav utesluts, åsidosätts eller påverkas inte på nå-got sätt av denna standard.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljömärkning (13.020.50)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO 14021:1999)

Artikelnummer: STD-30819

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-24

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 14021

Ersätts av: SS-EN ISO 14021:2017