Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14021

Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) (ISO 14021:1999)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 14021:2017 Amended by: SS-EN ISO 14021/A1:2012

Scope
I denna internationella standard anges krav på egna miljöuttalanden för produk-ter såsom påståenden, symboler och grafiska bilder. Vidare beskrivs utvalda ter-mer som vanligen förekommer i egna miljöuttalanden, och villkor för deras an-vändning. Denna standard beskriver dessutom en allmän metodik för utvärderingoch kontroll av egna miljöuttalanden och specifika utvärderings- och kontrollme-toder för de utvalda uttalandena i denna standard.

Lagstadgad miljöinformation och miljömärkning, lagstadgade miljöuttalandeneller andra gällande rättsliga krav utesluts, åsidosätts eller påverkas inte på nå-got sätt av denna standard.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Ecolabelling (13.020.50)


Product information

Language: English Swedish

Written by: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

International title:

Article no: STD-30819

Edition: 1

Approved: 8/24/2001

No of pages: 64

Replaces: SS-ISO 14021

Replaced by: SS-EN ISO 14021:2017