Standard Svensk standard · SS-EN 1176-1:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-1:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Paket Lekredskap - efterkontroll

Paket: Paket Lekredskap - efterkontroll

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor -...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna...

Läs mer om paket Paket Lekredskap - efterkontroll

Paketpris: (202,10 EUR) 2 350 SEK

Normalpris: (331,02 EUR) 3 849 SEK

Du sparar: (128,92 EUR) 1 499 SEK

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning

Denna del av SS-EN 1176 specifierar allmänna säkerhetskrav för permanent installerade publika lekredskap och underlag. Ytterligare säkerhetskrav för specifika lekredskap specificeras i efterföljande delar i denna standard.
Denna del av SS-EN 1176 omfattar lekredskap för alla barn. Den har utarbetats med hänsyn till behovet av övervakning av små barn samt av barn med funktionsnedsättningar. Syftet med denna del av SS-EN 1176 är att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå när barn leker i, på eller i närheten av lekredskapen, samtidigt som de uppmuntrar till aktiviteter och funktioner som är fördelaktig för barnen, då de ger dem värdefulla erfarenheter som gör det möjligt för dem att hantera
situationer utanför lekplatsen. Denna del av SS-EN 1176 är tillämplig för lekredskap som är avsedda för individuell och kollektiv användning av barn. Den är även tillämplig för redskap och utrustning som installerats som lekredskap
för barn även om de inte har tillverkats för detta ändamål, men gäller inte de produkter som definieras som leksaker i SS-EN 71 och i Toys Safety Directive.
Den är inte tillämplig på äventyrslekplatser, med undantag för produkter som tillverkats som lekredskap och marknadsförs som detta.
ANM. Äventyrslekplatser är inhägnade, avstängningsbara lekplatser som drivs med personal i enlighet med de pedagogiska principerna att stimulera barnens utveckling. Dessa har ofta egentillverkade redskap. Denna del av SS-EN 1176 specificerar de krav som ska skydda barnet från faror som han eller hon inte kan förutse när redskapet används så som avses eller på ett sätt som rimligen kan förutses. Användningen av elektricitet i lekredskap, antingen som en lekaktivitet eller för drift, omfattas inte av
denna standard. Användaren bör följa de europeiska, lokala och nationella standarder och förordningar som gäller när elektricitet används. Lekredskap som är placerade i vatten och där vatten kan påverka det stötdämpande underlaget täcks
inte helt av denna standard. Ytterligare risker kan förekomma i fuktiga miljöer.
Risken att exponeras för mycket höga nivåer av UV-strålning omfattas inte av denna standard.


This part of EN 1176 specifies general safety requirements for permanently installed public playground equipment and surfacing. Additional safety requirements for specific pieces of playground equipment are specified in subsequent parts of this standard.
This part of EN 1176 covers playground equipment for all children. It has been prepared with full recognition of the need for supervision of young children and of less able or less competent children.
The purpose of this part of EN 1176 is to ensure a proper level of safety when playing in, on or around playground equipment, and at the same time to promote activities and features known to benefit children because they provide valuable experiences that will enable them to cope with situations outside the playground.
This part of EN 1176 is applicable to playground equipment intended for individual and collective use by children. It is also applicable to equipment and units installed as children's playground equipment although they are not manufactured as such, but exclude those items defined as toys in EN 71 and the Toys Safety Directive.
It is not applicable to adventure playgrounds with the exception of those items which have been commercially sourced.
NOTE Adventure playgrounds are fenced, secured playgrounds, run and staffed in accordance with the widely accepted principles that encourage children's development and often use self-built equipment.
This part of EN 1176 specifies the requirements that will protect the child from hazards that they might be unable to foresee when using the equipment as intended, or in a manner that can be reasonably anticipated.
The use of electricity in play equipment, either as a play activity or as a motive force, is outside the scope of this standard. The attention of users is drawn to European and local national standards and regulations which are to be complied with when using electricity.
Play equipment placed in water and where water can be seen as impact attenuating ...

Ämnesområden

Lekredskap (97.200.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1176-1:2017

Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
Paket Lekredskap - efterkontroll

Paket: Paket Lekredskap - efterkontroll

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 2: Gungor -...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 7: Vägledning för...

standard ikon pdf 1 st Lekredskap och ytbeläggning - Del 1: Allmänna...

Läs mer om paket Paket Lekredskap - efterkontroll

Paketpris: (202,10 EUR) 2 350 SEK

Normalpris: (331,02 EUR) 3 849 SEK

Du sparar: (128,92 EUR) 1 499 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lekredskap, SIS/TK 379

Internationell titel: Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80003744

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-11-06

Antal sidor: 112

Finns även på: SS-EN 1176-1:2017

Ersätter: SS-EN 1176-1:2008

Parallell utgåva: SS-EN 1176-1:2008