Standardutveckling · SIS/TK 001

SIS/SEK ATEX

Ett harmoniseringsarbete pågår i Europa, för att få gemensamma standarder till hjälp för att förebygga explosioner i teknisk utrustning. Arbetet är i Europa mandaterat under ATEX-produktdirektiv 1994/9/EG. Grundläggande krav på zonklassning, arbete och användning av utrustningar för att undvika explosion styrs av ATEX användardirektiv 1999/92/EG.

Explosiv atmosfär kan finnas i många olika miljöer där brännbara ämnen och substanser används. Det kan vara damm, vätskor, ånga eller gas och dimma. För att undvika explosioner eller i alla fall minska konsekvenserna av en explosion behövs information och specifikationer om den brännbara substansen och utrustning som används i dessa miljöer måste vara specialdesignad för ändamålet. Det finns också speciella metoder och säkerhetssystem som kan användas för att förhindra eller minska riskerna. Syftet med standardiseringen inom SIS/TK 001 är att ställa upp krav och metoder för att uppnå bästa möjliga säkerhet mot explosioner.

SIS/TK 001 omfattar explosionsskydd av icke elektrisk utrustning för explosiv atmosfär. Den elektriska utrustningen behandlas av SEK/TK 31. Explosiva varor för civilt bruk behandlas av SIS/TK 436.

Sedan 2012 har SIS tillsammans med SEK gemensamt arbetat inom området för Explosiv atmosfär. SEK har idag huvudansvaret att arbetet bedrivs inom området. På SIS heter kommittén SIS/TK 001 ATEX och på SEK heter samma kommitté SEK/TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär.

Mer information om kommitténs arbete:

Bakgrund Läs mer
Arbetar nu med 12 standarder
EN 17348, Krav för konstruktion och provning av dammsugare avsedda för användning i explosiv atmosfär
EN ISO/IEC 80079-41, Explosiv atmosfär - Del 41: Förbränningsmotorer
EN 17624, Bestämning av explosionsgränser för gaser och ångor vid förhöjt tryck, förhöjda temperaturer eller med andra oxidationsmedel än luft
EN 14983, Explosiv atmosfär - Förebyggande och skydd mot explosion i gruvor under jord - Utrustning och skyddssystem för länsning av gruvgas
EN 14034-1, Explosiv atmosfär - Bestämning av explosionsegenskaper hos dammoln - Del 1: Bestämning av maximalt explosionstryck pmax
CEN/TR 17838, Use of plugs of bulk material in screw conveyors and product receivers for explosion isolation
EN 14986, Explosiv atmosfär - Konstruktion av fläktar för explosionsfarlig miljö
EN ISO/IEC 80079-49, Explosiv atmosfär - Del 49: Flamspärrar - Driftskrav, provningsmetoder och gränser för bruk
CEN/TR 15281, Explosiv atmosfär - Vägledning för användning av inerta gaser för förebyggande av explosioner
ISO/IEC 80079-41, Explosive atmospheres — Part 41: Reciprocating internal combustion engines
ISO/IEC 80079-49, Explosive atmospheres — Part 49: Flame arresters — Performance requirements, test methods and limits for use
ISO/IEC 80079-50, Explosiv atmosfär - Del 50: Tryckavlastning vid explosion
Visa fler Visa färre
Utgivet 48 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Kent Ruuth Konsult AB, KUNGÄLV
RISE AB, Borås
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
CEN/TC 305, Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 1, Test methods for determining the flammability characteristics of substances
CEN/TC 305/WG 2, Equipment for use in potentially explosive atmospheres
CEN/TC 305/WG 3, Devices and systems for explosion prevention and protection
CEN/TC 305/WG 4, Terminology and Methodology
CEN/TC 305/WG 5, Equipment and components in underground mines and reciprocating internal combustion engines for potential explosive atmospheres
CEN/TC 305/WG 6, Flame arresters
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Explosionsskydd (13.230)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se