Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-1:2011

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren (ISO 10667-1:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10667-1:2020 , SS-ISO 10667-1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-1:2011

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren (ISO 10667-1:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Syftet med standarden är att beskriva krav och rekommendationer för processer och metoder som används vid bedömningar av personer för arbetsrelaterade syften.

Standarden:

 • Behandlar bedömningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.
 • Syftar till att främja god praxis samt uppmuntra till tydlig dokumentation av arbetsrelationen mellan uppdragsgivare och leverantörer.
 • Fungerar som praktisk riktlinje för uppdragsgivare och leverantörer.
 • Beskriver roller, ansvarsområden, före, under och efter bedömningsprocessen för de involverade parterna.

Standarden är uppdelad i två delar. Del 1 för uppdragsgivare som köper dessa tjänster och del 2 för leverantörer av tjänsterna. I båda delarna finns dessutom ett Annex A som informerar bedömda personer om deras ansvar och rättigheter i samband med en bedömning. 

För vem är standarderna viktiga? 
Standarden kommer att påverka alla som på något sätt arbetar med bedömningsmetoder i arbetslivet. Förutom leverantörer, uppdragsgivare och bedömningsdeltagare kan kategorin intressenter omfatta följande:

 • Slutanvändare inom organisationen.
 • Utvecklare och distributörer av bedömningsprocesser.
 • Rekryterare.
 • Organisationer som sysslar med bedömning i samband med licensiering eller certifiering av personer.
 • Bedömare av yrkesutbildningar och andra utbildningar och program.
 • Beslutsfattare, t.ex. personalchefer med ansvar för organisationens bedömningspolicy, fackföreningar, externa beslutsfattare, t.ex. arbetsmarknadsorgan, myndigheter och övriga som använder sig av bedömningsresultat.

Mer om standarden: 

Standarden ger ett evidensbaserat och mätbart perspektiv på bedömningstjänster som kan tillämpas över hela världen. Den gör att organisationer på ett effektivare sätt kan bedöma personer, fatta bättre anställningsbeslut samt förbättra förutsättningarna för sina anställda. Dessa riktlinjer underlättar tillhandahållandet av standardiserade, adekvata och rättvisa bedömningstjänster till bedömningsdeltagarna och gör att myndigheter och samhället i stort får större förtroende för bedömningsprocesserna. 

Dokumentet tillhandahåller klara och tydliga riktlinjer för bedömningsleverantörer och deras uppdragsgivare för att alla intressenter ska kunna inse fördelarna med god bedömningspraxis. Detta åstadkoms genom att man: 

 • Fastställer vedertagen praxis för bedömningsprocesser och metoder.
 • Garanterar en likvärdig tillämpning av bedömningsprocesserna.
 • Skapar möjligheter till adekvat kvalitetsutvärdering av bedömningstjänsterna. 

Se intervjun med Stefan Tengblad, professor i HRM som berättar om fördelarna och utmaningarna med att bygga ett modernt anpassat och hållbart HRM.

Omfattning
Denna del av ISO 10667 fastställer krav och riktlinjer för den uppdragsgivare som i något arbetsrelaterat syfte samarbetar med en leverantör för att genomföra en bedömning av en individ, en grupp eller en organisation. Uppdragsgivaren kan med hjälp av denna del av ISO 10667 grunda sina beslut på hållbara bedömningsresultat. Denna del av ISO 10667 anger också de krav som ställs på uppdragsgivaren ifråga om: a) behovet av och den logiska grunden för att använda sig av bedömningar; b) de omständigheter under vilka bedömningen ska genomföras; c) beslut om bedömningsmetod samt tillämpning och utvärdering av bedömningsprocesser och metoder; d) den eftersträvade kompetensen och professionalismen hos de av uppdragsgivarens anställda som är involverade i bedömningsprocessen; e) beslut om tillgång till samt användning och lagring av bedömningsresultat och rapporter; f) organisationsrelaterade beslut, t.ex. utbildning, grupputvecklingsinsatser samt kartläggning av organisationens kultur och klimat. Denna del av ISO 10667 specificerar också bedömningsmetoder och processer som kan genomföras för ett eller flera av följande arbetsrelaterade syften som är formulerade av eller som påverkar individer, grupper eller organisationer. Detta kan gälla men är inte begränsat till: — anställningsrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, urval, utveckling, utvärdering, befordran, successionsplanering och omplacering; — karriärrelaterade beslut, t.ex. rekrytering, handledning, rehabilitering samt omplaceringsvägledning; — grupprelaterade beslut, t.ex. utbildningsinitiativ, grupputvecklingsinsatser, osv.; — organisatoriska beslut, t.ex. omstrukturering, klimat- och kulturrelaterade initiativ, sammanslagningar och förvärv, osv.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10667-1:2011

Bedömningstjänster i arbetslivet - Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften - Del 1: Krav på uppdragsgivaren (ISO 10667-1:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Human Resource Management, SIS/TK 562

Internationell titel: Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 1: Requirements for the client (ISO 10667-1:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82086

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-11

Antal sidor: 64

Ersätts av: SS-ISO 10667-1:2020 , SS-ISO 10667-1:2020