Standard Svensk standard · SS 99100:2010

Bevakningstjänster - Organisation, ledning och personal

Status: Upphävd

Omfattning
Denna standard ställer krav på bevakningsföretag, dess personal och arbetsmiljön i företaget.

Den är avsedd att vara ett hjälpmedel för företag/kunder som ska välja tjänster från ett bevakningsföretag. Den lägger fast krav på bevakningsföretagets kompetens för att trygga att kundens behov och förväntningar på bevakningstjänsten blir tillgodosedda.

Standarden anger krav på ledningen för bevakningsföretag och på specialistkunskap, utbildning och praktisk erfarenhet hos dess personal.

Den är tillämpbar på alla typer av bevakningsföretag oberoende av företagets storlek, antal anställda eller kunder och typ av uppdrag som utförs.

Standarden bygger på aktuell lagstiftning och avtal mellan branschens parter. Den är i vissa delar en sam-manfattning av dessa lagar och avtal. För mer fullständig information om innehållet i gällande lagar och avtal bör dessa konsulteras, se avsnitt Litteraturhänvisning.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20) Skydd mot brott (13.310)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security services - Operations, management and personnel

Artikelnummer: STD-75447

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-31

Antal sidor: 28

Finns även på: SS 99100:2010