Standard Swedish standard · SS 99100:2010

Security services - Operations, management and personnel

Status: Valid

Scope
Denna standard ställer krav på bevakningsföretag, dess personal och arbetsmiljön i företaget.

Den är avsedd att vara ett hjälpmedel för företag/kunder som ska välja tjänster från ett bevakningsföretag. Den lägger fast krav på bevakningsföretagets kompetens för att trygga att kundens behov och förväntningar på bevakningstjänsten blir tillgodosedda.

Standarden anger krav på ledningen för bevakningsföretag och på specialistkunskap, utbildning och praktisk erfarenhet hos dess personal.

Den är tillämpbar på alla typer av bevakningsföretag oberoende av företagets storlek, antal anställda eller kunder och typ av uppdrag som utförs.

Standarden bygger på aktuell lagstiftning och avtal mellan branschens parter. Den är i vissa delar en sam-manfattning av dessa lagar och avtal. För mer fullständig information om innehållet i gällande lagar och avtal bör dessa konsulteras, se avsnitt Litteraturhänvisning.

Subjects

Services for companies (03.080.20) Protection against crime (13.310)


Product information

Language: English

Written by: SIS

International title: Security services - Operations, management and personnel

Article no: STD-75447

Edition: 1

Approved: 5/31/2010

No of pages: 28

Also available in: SS 99100:2010