Standard Svensk standard · SS 25268:2007+T1:2017

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

Status: Gällande

Frågor och svar på SS 25267_2019-03-13.pdf

Omfattning
Standarden klassindelar krav som kan ställas på verksamhetslokaler beträffande luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer, samt ljudisolering mot yttre ljudkällor. Kraven delas in i fyra ljudklasser. För ljudklassning av bostäder hänvisas till svensk standard SS 25267. Standardens syfte är att: — vara komplement till bl.a. Boverkets byggregler (BBR) och underlätta planering, projektering, produktion och kontroll, — ge möjlighet till kvalitetssäkring av ljudmiljön, och därmed också möjliggöra kvalitetsdeklaration av lokaler för angiven verksamhet, — klargöra ansvarsfördelning mellan byggprocessens olika aktörer, — hjälpa byggherrar/brukare att ställa relevanta ljudkrav.

Ämnesområden

Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggakustik - Lokaler, SIS/TK 197/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80000475

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-09

Antal sidor: 44

Ersätter: SS 25268:2007