Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2005

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader

Status: Gällande till 2028-03-30

· Korrigeras av: SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2008 , SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010 , SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010 Tillägg: SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014 , SS-EN 1992-1-1:2005/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2005

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 957 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 957 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 731,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>


SS-EN 1992-1-1 är en av de fyra standarder som refereras till som Eurokod 2. Eurokod 2 gäller för projektering av byggnader och anläggningar i betong. Huvudtexten i EN 1992-1-1, tillsammans med bilagorna A, B, C, D och E, innehåller de flesta grundläggande begreppen och regler som behövs för att dimensionera betongkonstruktioner . 

Detta är ett rättelsedokument på engelska som heter SS-EN 1992-1-1:2005/AC:2010 till standarden SS-EN 1992-1-1:2004. 

Del 1-1 av Eurokod 2 ger grundläggande dimensioneringsregler for byggnadsverk av oarmerad, armerad och förspänd betong tillverkad med normal ballast eller lättballast, tillsammans med särskilda regler för byggnader. 

Följande ämnesområden behandlas i Del 1-1:

 • Avsnitt 1 Allmänt
 • Avsnitt 2 Grundläggande dimensioneringsregler
 • Avsnitt 3 Material
 • Avsnitt 4 Beständighet och täckande betongskikt
 • Avsnitt 5 Bärverksanalys
 • Avsnitt 6 Brottgränstillstånd (ULS)
 • Avsnitt 7 Bruksgränstillstånd (SLS)
 • Avsnitt 8 Detaljutformning av armering- och spännarmering - Allmänt
 • Avsnitt 9 Detaljutformning av bärverksdelar och särskilda regler
 • Avsnitt 10 Kompletterande regler for fortillverkade betongelement och betongkonstruktioner
 • Avsnitt 11 Bärverk av lättballastbetong
 • Avsnitt 12 Bärverk av oarmerad och lätt armerad betong.

Avsnitt 1 och 2 ger tillägg till reglerna i EN 1990 ”Grundläggande dimensioneringsregler for bärverk”. 

Denna Del 1-1 behandlar inte:

 • användning av släta armeringsstänger 
 • brandteknisk dimensionering 
 • särskilda aspekter for speciella typer av byggnader (som exempelvis höga byggnader) 
 • särskilda aspekter for speciella typer av anläggningar (såsom viadukter, broar, dammar, tryckkarl, ”offshore”- plattformar eller vätskebehållare); 
 • bärverksdelar av betong med öppen struktur, lättbetong, betong med tung ballast eller betong innehållande bärande tvärsnittsdelar av stål (se Eurokod 4 Samverkanskonstruktioner i stål och betong). 

EN 1992-1-1 är avsedd att användas av byggherrar och beställare (t.ex. för beskrivning av sina specifika krav på säkerhetsnivåer och beständighet), projektörer, entreprenörer och behöriga myndigheter. 

År 1989 beslutade EG-kommissionen samt EGs och EFTAs medlemsländer, genom ett avtal  mellan EG kommissionen och den europeiska standardiseringsorganisationen CEN, att överföra utarbetandet och publiceringen av Eurokoderna till CEN genom ett antal mandat för att ge dem en framtida status som Europastandard (EN). Detta sammanlänkar Eurokoderna med alla EG-direktiv och/eller kommissionsbeslut som berör Europastandarder (t ex EG direktiv 89/106/EEG gällande byggprodukter – CPD – och EG-direktiven 93/37/EG, 92/50/EEG och 89/440/EEG gällande offentlig upphandling samt motsvarande EFTA-direktiv initierade för att skapa den inre marknaden). 

Eurokoderna tillåter ett antal nationella val. De innehåller ett antal parametrar där det enskilda landet får välja – s.k. nationellt valda parametrar (Nationally Determined Parameter), NDP. Det är Boverket och Trafikverket som inom sina respektive ansvarsområden anger villkoren för Eurokodens användning i Sverige. I standarden finns hänvisning till föreskrifterna i en NA-bilaga. Den hänvisar till www.eurokoder.se där finns gällande föreskrifter från Boverket och Trafikverket för nedladdning.

Ett tryckfel i avsnitt 6.3.2 i den svenska språkversionen av SS- EN 1992-1-1 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader har upptäckts och korrigerats. Den rättade versionen publicerad 2023-03-01.

Omfattning
1.1.1 Eurokod 2:s omfattning

(1)P Eurokod 2 är tillämplig vid projekteringen av byggnadsverk (byggnader och anläggningar) av oarmerad, armerad och förspänd betong. Den överensstämmer med principer och krav i SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk avseende säkerhet och brukbarhet hos bärverk samt grunderna för dimensionering och verifiering av dessa.

(2)P Eurokod 2 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet, beständighet och motståndsförmåga mot brand. Andra krav t ex avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.

(3)P Eurokod 2 är avsedd att användas tillsammans med:
EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
EN 1991: Laster på bärverk
hEN’s: Byggprodukter tillämpliga för betongkonstruktioner
ENV 13670: Betongkonstruktioner - utförande
EN 1997: Geokonstruktioner
EN 1998: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning, om betongkonstruktioner uppförs i jordbävningsområden.

(4)P Eurokod 2 är uppdelad i följande delar:
Del 1.1: Allmänna regler och regler för byggnader
Del 1.2: Brandteknisk dimensionering
Del 2: Broar
Del 3: Behållare och avskiljande konstruktioner för vätskor och granulära material

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-1:2005

Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 957 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 957 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 731,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Artikelnummer: STD-66965

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-14

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 244

Finns även på: SS-EN 1992-1-1:2005

Ersätter: SS-ENV 1992-1-3 , SS-ENV 1992-1-4 , SS-ENV 1992-1-5 , SS-ENV 1992-1-6 , SS-ENV 1992-1-1