Nyhet · 2018-12-17

Standard för förpackningsavfall revideras

Standarden som anger krav på tillverkning och sammansättning för att förebygga förpackningsavfall ska revideras. Det ger förpackningsindustrin en möjlighet att vara med och påverka kraven. Arbetet ska enligt planen dra igång under våren.

Artikeln publicerades i tidningen Packmarknaden 2018-12-05
Text: Siv Engelmark

I somras presenterade EU en ny, reviderad version av förpackningsdirektivet. Alla som placerar en förpackning på marknaden måste uppfylla kraven i direktivet. Bland annat måste förpackningens sammansättning och materialval utvärderas innan man tillverkar den. Det kan till exempel handla om mängden emballage eller kemikalier i förpackningsmaterialet.

Standarden som hanterar dessa krav ska nu anpassas till det nya förpackningsdirektivet. Arbetet görs av en internationell arbetsgrupp som leds från Sverige. Inger Hellborg från Tetra Pak är ordförande. Och hon vill gärna se fler svenska representanter med i arbetet.

– Det är viktigt att svenska företags röst framförs i standardarbetet. Det är lätt att viktiga behov från svensk sida missas eller att speciella krav, kanske mindre relevanta för svenska förhållanden, som framförs av mer aktiva länder får stort genomslag, säger hon.

För Tetra Paks del handlar det dessutom om att internationella standarder gör det lättare att verka på en global marknad.

– Det är viktigt för oss som internationellt företag att det finns ett gemensamt och överenskommet sätt för hur man utvärderar och uppfyller förpackningsdirektivets väsentliga krav. Om det finns olika utvärderingssätt och olika krav i olika länder blir det svårt och arbetskrävande att säkerställa att man uppfyller alla länders enskilda krav.

Standarden ”Förpackningar – Krav på tillverkning och sammansättning för att förebygga förpackningsavfall” preciserar hur man utvärderar sin förpackning för att uppfylla kraven på minskad materialanvändning och minimering av miljöfarliga ämnen.

– Det är alltid frivilligt att följa en standard. Men uppfyller man kraven i standarden uppfyller man också kraven i förpackningsdirektivet. Standarden anger hur du kan gå tillväga för att följa kraven, säger Emma Lindahl vid SIS, som är projektledare för revideringsarbetet.

Den nuvarande versionen uppdaterades senast 2004. Den anger minsta vikt och volym för en förpackning utifrån kritiska funktionskrav, som funktion, säkerhet och konsumentacceptans, som måste uppfyllas. Det finns också krav på att minimera ämnen klassade som farliga för miljön och en metod för detta. Dessutom finns förslag på checklistor som man kan använda för att kontrollera att kraven i standarden har uppfyllts.

– Vi behöver också anpassa kriterierna för miljöfarliga ämnen så att de är i linje med modern, nu gällande lagstiftning, säger Emma Lindahl.

Det är ännu inte klart vad i standarden som ska ändras. EU-kommissionen ger ett uppdrag till den internationella arbetsgruppen där det framgår vad som ska uppdateras för att standarden ska passa det nya direktivet. Uppdraget skulle ha kommit i oktober, men är försenat. Det beror på kommissionens nya plaststrategi och förbudet mot engångsartiklar i plast som parlamentet röstade igenom i oktober.

– Förbuden mot engångsplast innebär en stor omställning som kommer att påverka jättemycket. Det är möjligt att EU kommer att skärpa kraven. Då tror jag det är bra att det finns standard som visar mer praktiskt hur man ska gå tillväga för att möta kraven, säger Emma Lindahl.

Den internationella arbetsgruppen har därför formellt inte börjar revideringsarbetet än. När det väl drar igång tar det upp till 36 månader innan den reviderade standarden är klar. De tekniska kommittéerna i respektive länder fungerar under tiden som remissinstanser. De tar emot förslag från arbetsgruppen, lämnar synpunkter och röstar på deras förslag. Och i de kommittéerna finns en möjlighet för industrin att vara med och påverka.

– Det ger möjlighet att påverka hur standarder och krav utformas, så att dessa blir relevanta och till hjälp för industrin i en värld av internationell handel. Deltagandet erbjuder också en möjlighet att hålla sig informerad om vad som händer på området om man inte själv har möjlighet att aktivt följa utvecklingen, säger Inger Hellborg.

Ett uppstartsmöte hålls under våren.

– Det som är spännande är att debatten är så het kring förpackningar, återvinning och cirkulär ekonomi. Standarden sätter krav på design, återvinning och minimering av förpackningsmaterial och är en vägledning för att uppfylla direktivet, säger Emma Lindahl.

 

Läs mer om standarder och cirkulär ekonomi.


Förpackningar

Standardisering inom området för förpackningar pågår i följande tekniska kommittéer:

Konsument- och transportförpackningar (SIS/TK 164)

Förpackningar och Miljö (SIS/TK 165)

Förpackningslogistik och spårbarhet (SIS/TK 166)

Bättre förpackningar för miljön

Händer håller i en pappersförpackning från Tetra Pak

Förpackningsmaterial och återvinning är i dag en av de stora miljöutmaningarna – men också en möjlighet. Vi kan bli bättre på att jobba mot en cirkulär ekonomi. Hör Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth berätta om hur de ser på utmaningen, och hur standarder kan driva på utvecklingen.