Nyhet · 2018-11-15

Brukaren i fokus i nya HVB-standarden

Vad är ett bra HVB-hem? Det är viktigt att kvaliteten på omsorgen inte avgörs av vilken utförare som driver HVB-hemmet eller var i Sverige hemmet ligger. Nu är en ny standard klar som ger vägledning i hur man kan jobba med kvalitet i HVB-verksamheter.

Standarden för kvalitetssäkring av HVB syftar till att ställa krav på kvalitet inom alla olika delar av HVB-verksamheten och för alla målgrupper som kan vistas på ett sådant hem. Hos SIS har en arbetsgrupp med nyckelaktörer på området arbetat fram en standard med tydligt brukarperspektiv. Det är den upplevda nyttan och kvaliteten för brukarna, beställarna och leverantörerna står i fokus.

Vi ställer tre frågor till Tobias Widar på Humana som varit en av deltagarna i arbetsgruppen.

Kan du kortfattat förklara vad standarden ger vägledning i?

Standarden ger en bred vägledning inom de områden som är de viktiga för att bedriva HVB med god kvalitet. Det handlar om krav kring hela placeringsprocessen, kring metodval, kompetenskrav och så vidare. Den tar också upp mjukare frågor som krav kring värdegrundsarbete och hur man arbetar med brukarinflytande.

Vad har varit utmaningen i standardiseringsarbetet?

Att forma en standard som är så pass allmänt hållen att den kan appliceras på HVB för barn, unga och vuxna samt på HVB med helt vitt skilda målgrupper och ändå faktiskt ställa krav som höjer kvaliteten.

På vilka sätt kan standarden underlätta och utveckla HVB-verksamheterna?

Standarden ställer krav på vad man ska ta ställning till och sen är det upp till verksamheten att fundera över hur man lever upp till kravet. Svarar man mot alla krav så får man en verksamhet som har en röd tråd från målgrupp till kompetens och metod, man får också hjälp med att ställa sig frågor kring brukarinflytande, kvalitetsledning, arbetsmiljö samt boendemiljö.

Mer läsning

SIS tekniska kommitté för standarder för HVB-hem

Ny standard kan höja kvaliteten i HVB-verksamheter


”Standarden ger en bred vägledning inom de områden som är viktiga för att bedriva HVB med god kvalitet.”

Tobias Widar, Biträdande regionchef region syd/vuxen, Humana Individ & familj

Vad är god kvalitet i en HVB-verksamhet?

En ny svensk standard som ger vägledning och konkreta verktyg för den som ska utföra, beställa eller bedöma tjänsten är på gång. Se filmen om hur arbetet med standarden gått till.

Köp standarden

Standarden SS 41000, Kvalitetssäkring av HVB, finns att köpa här på SIS webbplats.