GDPR och standarder

ISO 27001 och ISO 27701 hjälper dig att följa dataskyddslagen, GDPR. Precis som att syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring, är syftet med GDPR att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för dataskyddet av personuppgifter i hela EU, så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Vad är dataskyddslagen, GDPR?

GDPR – General Data Protection Regulation, eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska – är EU:s lag för skydd av personuppgifter. Lagen godkändes av Europaparlamentet i april 2016 och gäller fullt ut i alla medlemsländer sedan den 25 maj 2018.

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om GDPR-lagen.

Ledningssystem som svar på GDPR

För att säkerställa att din organisation följer kraven i GDPR kan SS-ISO/IEC 27701, som är en tilläggsstandard till ISO 27001 och ISO 27002, tillämpas. ISO 27701 fastställer krav och ger vägledning för att upprätta, tillämpa, upprätthålla och kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd (LISD) för hantering av personuppgifter inom organisationens förutsättningar.

För att bedöma din organisations förmåga att hantera dataskyddsrelaterade processer går det att använda ISO/IEC 29190 som vägledning.

En certifiering enligt ISO 27001 med stöd av ISO 27701 kan på flera sätt underlätta arbetet med att efterleva informationssäkerhets­kraven i GDPR. 

Se fler relaterade standarder under Standarder knutna till GDPR.

Ta hjälp av SIS Utbildningar

SIS erbjuder en rad seminarier och utbildningar som anknyter till såväl GDPR som 27001 och övriga standarder. Tillsammans med Swedac erbjuder SIS även ett system för certifiering under ackreditering. Ett certifikat kan vara till hjälp när en organisation ska visa på efterlevnad av vissa paragrafer i GDPR. En implementering och certifiering enligt 27001 ger dessutom ofta andra fördelar, till exempel i form av färre säkerhetsincidenter, ökad effektivitet och högre kvalitet i informationsprocesserna.

Läs mer om våra utbildningar inom ISO 27000-serien här.


SIS/TK 318 Informationssäkerhet

Delta som expert i kommittén för informationssäkerhet - få tillgång till GDPR-nätverk.

ISO-standard ska ge bättre dataskydd

Den nya standarden ISO 27701 kompletterar de tidigare framtagna säkerhets­standarderna ISO 27001 och ISO 27002. Medan de två första ger stöd i att skapa en vald informations­säkerhetsnivå så ger ISO 27701 stöd i att tillföra dataskydd och beskriver också kraven på personuppgifts­ansvarig och personuppgifts­biträde samt ger referenser på vilka artiklar i dataskydds­förordningen som relaterar till åtgärderna i standarden.

Pressmeddelande • 2019-11-18