Standard Svensk standard · SS-ISO 37001:2017

Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning (ISO 37001:2016, IDT)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 37001:2016/Amd 1:2024 , SS-ISO 37001:2016/Amd 1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37001:2017

Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning (ISO 37001:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Mutor är ett utbrett fenomen. De ger upphov till allvarliga sociala, moraliska, ekonomiska och politiska problem, undergräver goda styrelseformer, hindrar utvecklingen och snedvrider konkurrensen. Mutor urholkar rättvisan, undergräver de mänskliga rättigheterna och hindrar fattigdomsbekämpning. Mutor ökar även kostnaderna för att bedriva affärsverksamhet, gör affärstransaktioner osäkra, ökar kostnaden för varor och tjänster och minskar kvaliteten på produkter och tjänster, vilket kan leda till förlust av människoliv och egendom, förstöra förtroendet för institutioner och störa en rättvis och väl fungerande marknad.

En välskött organisation förväntas ha en efterlevnadspolicy som stöds av lämpliga ledningssystem för att hjälpa den att uppfylla sina rättsliga skyldigheter och integritetsåtaganden. En policy mot mutor ingår i en allmän efterlevnadspolicy. Ett ledningssystem mot mutor och stödjande ledningssystem hjälper organisationen att undvika eller begränsa kostnader, risker och skador till följd av inblandning i mutor, främja tillit och förtroende i affärsrelationerna och stärka sitt anseende.

Detta dokument anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor. Systemet kan vara fristående eller integreras i ett övergripande ledningssystem. Detta dokument behandlar följande när det gäller organisationens verksamheter:

  • mutor inom den offentliga, privata och ideella sektorn;
  • mutor som ges av organisationen;
  • mutor som ges av organisationens personal som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen;
  • mutor som ges av organisationens affärspartner som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen;
  • mutor som tas emot av organisationen;
  • mutor som tas emot av organisationens personal i samband med organisationens verksamheter;
  • mutor som tas emot av organisationens affärspartner i samband med organisationens verksamheter;
  • direkta och indirekta mutor (t.ex. en muta som erbjuds eller tas emot via en tredje part).

Detta dokument är endast tillämpligt på mutor. Det anger krav och ger vägledning för ett ledningssystem som är utformat för att hjälpa organisationen att förebygga, upptäcka och hantera mutor samt uppfylla lagar mot mutor samt frivilliga åtaganden som är tillämpliga på organisationens verksamheter.

Detta dokument behandlar inte uttryckligen bedrägeri, karteller och andra brott mot konkurrenslagstiftning, penningtvätt eller andra verksamheter som är relaterade till korrupt beteende (även om en organisation kan välja att utvidga ledningssystemets omfattning till att inbegripa sådana verksamheter).

Kraven i detta dokument är allmänna och är avsedda att vara tillämpliga på alla organisationer (eller delar av en organisation) oavsett typ, storlek och verksamhetsinriktning, och oavsett om organisationen är verksam inom den offentliga, privata eller ideella sektorn.

Omfattning
Detta dokument anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor. Systemet kan vara fristående eller integreras i ett övergripande ledningssystem. Detta dokument behandlar följande när det gäller organisationens verksamheter: - mutor inom den offentliga, privata och ideella sektorn; mutor som ges av organisationen; mutor som ges av organisationens personal som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen; mutor som tas emot av organisationen; - mutor som tas emot av organisationens personal i samband med organisationens verksamheter; mutor som tas emot av organisationens affärspartner i samband med organisationens verksamheter; direkta och indirekta mutor (t.ex. en muta som erbjuds eller tas emot via en tredje part).

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem (03.100.70) Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 37001:2017

Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning (ISO 37001:2016, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Anti-bribery management systems - Requirements with guidance for use (ISO 37001:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8026320

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-09

Antal sidor: 120