Nyhet · 2022-05-24

Köp det du vill – även om grisen är i säcken

Går det att få tydlig information om en produkt även om den är sammansatt? Ja, det är i alla fall möjligt att ha en stärkt och transparent informationsöverföring i leveranskedjan.

Under hösten 2020 presenterades den generella standarden SS-ISO 22095, Chain of custody - Övergripande terminologi och modeller. En chain of custody syftar till att säkerställa att de specificerade egenskaperna, för ett visst material eller en viss produkt, verkligen är de som faktiskt levereras.

SS-ISO 22095 är en gemensam och horisontell standard för alla råvaror, material och produkter i hela leveranskedjan. Den definierar ett trettiotal termer och beskriver övergripande fem olika chain of custody-modeller. De olika modellerna varierar i detaljeringsgrad för råvarans ursprung och komplexitet vid tillämpning.

Det är dock detaljerna som gör hela skillnaden och tydligare standarder för de olika chain of custody-modellerna kommer nu att utarbetas. Först ut är massbalans och book-and-claim som startar nu under 2022 med inledande möten i juli. 

Detta är massbalans

Massbalans är en beräkningsmetod som används för att kontrollera hur mycket av ett visst material som går in i en process. Därefter avräknas det som går ut ur processen från denna ingående mängd. Material eller produkter med en specifik egenskap kan blandas enligt definierade kriterier med material eller produkter utan denna egenskap. Exempelvis kan det vara tyg av organisk bomull, biobaserad plastförpackning eller återvunnen asfalt.

Vilka systemgränser ska gälla?

Inom standardiseringsarbetet ska nu regler för dessa beräkningsmetoder mejslas fram. Hur de ska verifieras och rapporteras så att det blir en informativ och smidig informationsöverföring i leversanskedjan, ingår också i arbetet.

Återvinning och återanvändning blir allt viktigare. Det finns ett tydligt behov av att öka det återvunna innehållet inom ramen för ett cirkulär ekonomi. Men vad innebär det egentligen att återvinna? Ska det enbart vara material från konsumentled och hur ska det återvunna materialet behandlas?

Massbalans har en viktig roll i övergången till en cirkulär ekonomi. För att lyckas med standardiseringsarbetet är det viktigt med harmonisering och internationella normer men även tydliga och begripliga regler. Detta ger förståelse för massbalans som metod och skapar trovärdighet hos konsumenter. Samtidigt uppmärksammar i nuläget bl.a. miljöorganisationer att massbalans kan leda till så kallad green-washing. De menar att om man ger för stora tillåtelser så finns risk för att kryphål nyttjas, vilket riskerar göra att massbalans som metod blir mindre trovärdig.

Standarder som främjar tydlig kommunikation

Det är betydelsefullt att ha trovärdiga standarder som konsumenterna kan lita på. Det gäller alltså att hitta en kompromiss och ta fram standarder som kan användas av alla industrier. En alltför snäv standard kan ha en negativ påverkan och exempelvis riskera att försena omställningen till en cirkulär ekonomi. Om standarden däremot kräver för mycket information kan detta bli en onödig administrativ börda.

Globalt förbättringsarbete – vi behöver dig

I nuläget arbetar EU med direktiv om engångsplast (SUP), varför plastindustrin är aktiva i ISO/TC 308. Ambitionen är att även andra material och produkter ska kunna använda de kommande standarderna. Standarden ska inte heller enbart passa återvinning, utan vilka egenskaper som helst. Just din produkts unika egenskaper ska kunna nyttja de kommande standarderna optimalt för att ge trovärdighet till de påståenden du ger dina köpare.

Därför behöver fler branscher vara med i arbetet! Välkommen att ansluta till SIS/TK 605 Spårbarhet och informationsöverföring i leveranskedjan som är den kommitté i Sverige som speglar det globala arbetet.

Med bra standarder är alla vinnare

Bra standarder stärker lönsamhet och konkurrenskraft, och kan främja innovationer och teknikutveckling men de skriver sig inte själva. Det krävs att branscherna är med i utarbetandet. Med ett gemensamt språk och gemensamma definitioner i olika branscher och länder förbättras både kommunikation och spårbarhet, genom en högre informationskvalitet. Transparens och tydlighet är viktigt för efterlevnad och trovärdighet men också så att konsumenter lättare förstår skillnaden mellan olika påståenden, t ex ökad förståelse för hur massbalans påverkar en slutprodukt.


Mer information

För standardutveckling inom samma område kan du läsa mer på TK 605 Spårbarhet och informationsöverföring i leveranskedjan

Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv