Standardutveckling · SIS/TK 605

Chain of custody för leveranskedjan

Det finns många skäl till varför det är viktigt att kunna följa tillverkningshistorien för produkter. Den ger viktig information för miljö-och kvalitetscertifieringar, lagar och konsumenter. Därför deltar SIS i arbetet med att ta fram en ny ISO-standard gällande chain of custody som ska förtydliga och knyta ihop gemensamma nämnare i befintliga system oavsett bransch.

Det internationella arbetet med den nya standarden inleddes i mars 2017 och förslaget initierades av intressenter från banksektorn, livsmedelsindustrin, certifiering och myndigheter i Nederländerna. Den tekniska kommittén 605 Spårbarhet i leverantörskedjan togs fram för att svenska intressenter ska kunna följa och påverka arbetet.

Två internationella möten har hittills hållits och nu börjar ramarna för arbetet utkristallisera sig. Det är viktigt att representationen i gruppen breddas kontinuerligt, då denna standard ska gälla samtliga produkter och deras värdekedjor.

Kommitténs arbete med att ta fram standarden kommer att vara omfattande, men som deltagare väljer man själv hur pass involverad man vill vara. Allt standardiseringsarbete präglas av principerna om öppenhet, konsensus och intresse.

Den nya standarden förväntas publiceras under 2020.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
ISO 22095, Chain of custody - Övergripande terminologi och modeller
Deltagare 7 företag och organisationer
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Coop Sverige AB, Solna
GS1 Sweden AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Solna
Konsumentverket / KO, Karlstad
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/PC 308, Chain of custody - General terminology and models
ISO/PC 308/WG 1, Chain of custody
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Vill du delta?

Ämnesområden

Förpackningar och distribution (55) Förpackningar och distribution Allmänt (55.020) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Varudistribution (55.180) Varudistribution Allmänt (55.180.01)