Standardutveckling · SIS/TK 623

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är avgörande för stabila ekosystem. Utan mångfalden kommer många av resurserna vi använder i vår vardag att försvinna. För att möjliggöra effektivt arbete för biologisk mångfald är en gemensam förståelse och uppfattning av området a och o, och arbetet behöver göras på internationell nivå. Internationella standarder kommer spela en viktig roll framöver - SIS/TK 623 Biologisk mångfald arbetar med just detta. 

Under de senare åren har medvetenheten om frågor kopplade till biologisk mångfald ökat och ämnet har fått mer uppmärksamhet inom politiken, i media och inom näringslivet. Inom den globala standardiseringen inom ISO har det startats en kommitté med syfte att utveckla omfattande och globala standarder för biologisk mångfald.

I ISO-standarder vill man arbeta mot utvecklingen av en tydlig, global och konsekvent förståelse av biologisk mångfald. Frågor om hur det ska definieras och mätas inom specifika biotoper kommer att diskuteras. Initiativet är sektor- och branschöverskridande och riktar sig till samtliga relevanta intressenter, inklusive offentlig sektor, näringsliv och intressentorganisationer. Fördelen med att arbeta på global arena med biologisk mångfald är att vi möjliggör gemensam förståelse och metodik för dessa frågor som hittills begränsats till diverse nationella arbetssätt.

Arbetet är för närvarande indelat i en arbetsgrupp (WG) och tre Ad Hoc Grupper (AHG) inom ISO: 

  • WG 1: Terminology (leds av Sverige)
  • WG 2: Measurement, data, monitoring and assessment
  • AHG 3: Restoration, conservation and protection
  • WG 4: Organisations, strategies and sustainable use

Observera att test- och mätmetoder för kvalitet på vatten, luft, mark och den marina miljön är exkluderad.

I ISO-kommittén deltar 58 länder från alla världsdelar.

Vill ni vara med och påverka? Välkomna att gå med i SIS/TK 623!

Mer information om kommitténs arbete:

Utbildning om internationellt deltagande Delta som expert internationellt
Arbetar nu med 4 standarder
ISO/TS 13208-1, Biologisk mångfald — Vokabulär — Del 1: Allmänna termer
ISO 17298, Biodiversity — Strategic and operational approach for organisations- Requirements and guidelines
ISO 17317, Biodiversity — Guide for the characterization of products derived from native species
ISO 17620, Biodiversity - Process for designing and implementing biodiversity net gain
Visa fler Visa färre
Deltagare 16 företag och organisationer
AFRY AB, Solna
Calluna AB, Linköping
Ecogain AB, Umeå
Energiforsk AB, Stockholm
Forshaga kommun, Forshaga
Föreningen Sveriges Ekokommuner, Karlskrona
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stockholm
Naturcentrum AB, Stenungsund
RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
stiftelsen skogssällskapet, Stockholm
Stora Enso Skog AB, Falun
SWECO Sverige AB, Göteborg
Svenska Kraftnät, Sundbyberg
Södra Skogsägarna Ekonomisk förening, Växjö
Trafikverket Borlänge, Borlänge
Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, Falköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 331, Biodiversity
ISO/TC 331/AHG 3, Restoration, conservation and protection
ISO/TC 331/CAG, Chair's Advisory Group
ISO/TC 331/WG 1, Terminology
ISO/TC 331/WG 2, Measurement, data, monitoring and assessment
ISO/TC 331/WG 4, Organizations, strategies and sustainable use
CEN/TC 465, Sustainable Cities and Communities
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70) Biobaserade produkter (13.020.55)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Introduktionskurs

Du som är deltagare i en kommitté är varmt välkommen att gå vår introduktionskurs där vi går igenom allt du behöver veta för att komma igång!  

https://www.sis.se/utbildning/utbildningar/standardisering-for-kommittedeltagaren--introduktionskurs/

Läs också


SIS/TK 555 Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventering (NVI) beskriver och värderar naturområden för att identifiera biologisk mångfald i ett avgränsat område.  Den svenska standarden för naturvärdesinventering, SS 199000, publicerades 2014. 

COP15 och standarder

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Niclas Widell
Vice projektledare
niclas.widell@sis.se

Anette Lindor Norén
Projektkoordinator
anette.noren@sis.se

Maria Thorell
Ordförande
Calluna AB