Standardutveckling · SIS/TK 618

Säkra affärer

Varje dag görs tusentals transaktioner som summeras upp i mångmiljardklassen och vid valet av affärsmotpart är det viktigt att veta att den man gör affärer med är tillförlitlig. I dagsläget genomförs en stor del av processen ofta manuellt, vilket medför stora kostnader. För att kunna effektivisera processen och få ett tillförlitligt resultat som är hållbart över tid behövs ett systematiskt och likartat sätt att samla in och bedöma information på. Detta kan skapas genom standardisering.

Kommitténs fokus

Kommittén arbetar med standardisering av information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum. Kommitténs fokus ligger för närvarande på det inledande skedet i en affär, dvs. underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation. Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring och kunna nyttjas under hela affärsrelationen.

Pågående projekt

Kommittén håller för närvarande på med sitt första standardiseringsarbete som handlar om att standardisera vilka krav en leverantör ska leva upp till för att kunna betraktas som ett säkert leverantörsval. Standardförslaget, ftSS 618000 Säkra affärer - Krav på leverantör och leverantörskedja, var ute på publik remiss under sommaren 2023. Avsikten är att en leverantör ska kunna verifiera sig mot standarden och erhålla ett verifikat som bevis för att den lever upp till standardens alla krav. För att detta ska kunna ske tar kommittén även fram ett program för verifiering. 

Arbetets syfte

Kommitténs arbete syftar till att skapa förutsättningar för säkra affärer. Det ska underlätta beställarens val av leverantör samt underlätta för seriösa leverantörer att visa att de lever upp till de krav som näringslivet och samhället ställer. Det ska ge leverantörer förutsättning att konkurrera på lika villkor. Syftet är inte att höja redan befintliga krav utan att förstärka och betrygga faktaunderlaget för bedömningen av vilka leverantörer som kan betraktas som säkra.

Till vem arbetet riktar sig

Kommitténs arbete riktar sig till och omfattar såväl offentlig som privat sektor på både beställar- och leverantörssidan och är relevant för branscher av olika slag. Arbetet har alltså genomslagskraft och betydelse på en mycket bred marknad. Standardiseringsarbetet är givetvis av intresse för alla privata och offentliga organ som på ett eller annat sätt ingår affärer men även för till exempel kreditgivningsinstitut och myndigheter som på något sätt hanterar den information som är relevant för valet av affärsmotpart.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas representanter från såväl den privata som den offentliga sektorn och bidrar med sin kunskap i syfte att tillsammans skapa standardisering. För deltagarna innebär kommitténs arbete en möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling samt en chans att nå nya insikter av värde för den egna organisationen.

Vill du vara med i kommittén?

Kommittén är öppen för alla juridiska personer. Om du är intresserad av att veta mer om kommittén och ett eventuellt deltagande är du varmt välkommen att kontakta projektledningen (kontaktuppgifter i högerspalten).

Mer information om kommitténs arbete:

Aktuella remisser att kommentera
Nyheter
Deltagare 6 företag och organisationer
Bolagsverket, Sundsvall
Byggbasen Sverige AB, Danderyd
Creditsafe i Sverige AB, Göteborg
Dun & Bradstreet Sweden AB, Solna
ID06 AB, Stockholm
Inyett AB, Helsingborg
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Kommittén i media Artiklar m.m.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal "Deltagarportalen".

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningar,­
regelverk 
och ordlista inom standardisering.

Läs mer om de olika stadierna inom SIS, CEN och ISO.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hanna Axelsson
Projektledare
hanna.axelsson@sis.se

Amanda Franzén
Projektkoordinator
amanda.franzen@sis.se

Catherine Borgkvist
Ordförande
Inyett AB