Standardutveckling · SIS/TK 200

Bärande lager

Hur klarar ett långsträckt byggnadsobjekt som en bro rörelser och påfrestningar exempelvis från trafik eller temperaturskillnader? Bärande lager är en vital konstruktionsdel för moderna broar och stora hallbyggnader. Lagren ger styva konstruktioner möjligheten att röra sig i olika riktningar för att undvika spänningar. Kommittén deltar i standardiseringsarbetet för bärande lager.

Kommittén för bärande lager bevakar och deltar i arbetet i CEN/TC 167 Structural bearings. Det fanns och finns ett stort behov att kunna marknadsföra bärande lager mellan de europeiska länderna och därför var det nödvändigt att starta ett europeiskt standardiseringsprojekt. Inom projektet har 11 standarder utvecklats och vid kommande revideringar av dessa har kommittén som mål att tillföra svenska kunskaper, såsom hur man tar hänsyn till de olika klimatzonerna med frost, snö och annat som klimatet innebär. Viktigt för kommittén är att standarden ska stämma bättre överens med Eurokoderna vid revideringen av del 1.  

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Eftersom standarderna är kopplade till EU-direktivet, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till redan i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. 

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från till exempel tillverkare, föreskrivare, köpare, entreprenörer eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 14 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Trafikverket, Borlänge
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
CEN/TC 167, Structural bearings
CEN/TC 167/WG 1, Revision of EN 1337
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linn Holegård
Projektledare
linn.holegard@sis.se