Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13857:2019

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13857:2019

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger värden för skyddsavstånd, i såväl industriell som icke-industriell miljö, för att förhindra att maskiners riskområden kan nås. Skyddsavstånden är tillämpliga för skyddande konstruktioner. Det innehåller också uppgifter om avstånd för att förhindra fritt tillträde med ben och fötter (se Bilaga B).
Detta dokument är tillämpbart för personer som är 14 år eller äldre (5:e percentilens kroppslängd för personer som är 14 år är ungefär 1 400 mm). Dessutom, endast för armar och händer, finns uppgifter för barn äldre än 3 år (5:e percentilens kroppslängd för barn som är 3 år är ungefär 900 mm), där åtkomlighet genom öppningar behöver beaktas.
ANM. 1 Det är inte praktiskt möjligt att specificera säkerhetsavstånd för alla personer. Angivna värden är därför avsedda att täcka den 95:e percentilen av befolkningen.
Uppgifter för tillträde med ben och fötter för barn finns inte medtagna.
Avstånden är tillämpliga då tillräcklig riskreducering kan uppnås enbart genom avstånd. Eftersom skyddsavstånd är beroende av kroppsstorlek kommer det att finnas extremt växta personer som kan nå riskområden även fast kraven i detta dokument är uppfyllda.
Överensstämmelse med kraven i detta dokument förhindrar tillträde till riskområdet. Användare av detta dokument ska vara medvetna om att det inte ger erforderlig riskreducering för alla potentiella riskkällor (exempelvis riskkällor relaterade till maskinemissioner så som joniserande strålning, värme, buller, damm).
De avsnitt som behandlar ben och fötter gäller separat endast när åtkomlighet med armar och händer inte kan förutses enligt riskbedömningen.
Skyddsavstånden är avsedda att skydda personer som försöker nå riskområden under angivna förhållanden (se 4.1.1).
ANM. 2 Detta dokument är inte avsett att specificera åtgärder mot att ett riskområde nås genom att man klättrar över ett hinder (se ISO 14120:2015, 5.18).

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13857:2019

Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2019)

Artikelnummer: STD-80031923

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-11-06

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN ISO 13857:2019

Ersätter: SS-EN ISO 13857:2008 , SS-EN ISO 13857:2008