Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-3

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 3: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelkraftnivå för rena toner och benledningstelefoner (ISO 389-3:1994)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 389-3:2016

Omfattning
Denna del av ISO 389 specificerar följande data med tillämpning vid kalibrering av benledningstelefoner för tonaudiometri med benledning. a) Referensvärden för ekvivalenta tröskelkraftnivåer, motsvarande hörtröskeln för unga otologiskt normala personer vid benledningsmätning. Dessa värden representerar den vibrationskraftnivå som överförs till ett mekaniskt mätdon med specificerade egenskaper (se 5.3) av en vibrator när den placerats på det mekaniska mätdonet under specificerade testbetingelser och när den aktiveras med en spänningsnivå som motsvarar den normala hörtröskeln för placering på mastoidutskottet. ANM. 1 Interimistiska data för skillnaden i referensvärden för ekvivalenta tröskelkraftnivåer mellan panna och mastoidutskott inkluderas för information i annex C. b) Väsentliga egenskaper för benledningstelefonen och metoden för att placera den på en försöksperson och på ett mekaniskt mätdon. c) Väsentliga egenskaper och nominella nivåer för det maskeringsbrus som ska tillföras det icke-testade örat. Anvisningar rörande den praktiska tillämpningen av denna del av ISO 389 vid kalibrering av tonaudiometrar ges i annex B. ANM. 2 Rekommenderade procedurer för att utföra tonaudiometri med benledning specificeras i ISO 8253-1.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24553

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-02-19

Antal sidor: 31

Ersätts av: SS-EN ISO 389-3:2016