Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2020

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer (ISO 35001:2019, IDT)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 35001:2019/Amd 1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2020

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer (ISO 35001:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Standarden definierar en process för att identifiera, bedöma, kontrollera och övervaka de risker som är förknippade med farligt biologiskt material som kan finnas på laboratorier och andra liknande verksamheter.

Fördelar med att använda standarden

Varje laboratorium eller annan organisation som arbetar med, lagrar, transporterar och/eller kasserar farligt biologiskt material kan använda denna standard för att sätta upp ett system för bioriskhantering. Standarden kompletterar befintliga internationella standarder för laboratorier till exempel SS-EN ISO 15189.

Standarden är inte avsedd för:

  • Laboratorier som testar förekomst av mikroorganismer och/eller toxiner i livsmedel eller foder
  • Hantering av risker som uppkommer genom användning av genetiskt modifierad gröda i jordbruket.
Omfattning
Standarden definierar en process för att identifiera, utvärdera, kontrollera och övervaka riskerna förknippade med farliga biologiska material. Detta dokument är tillämpligt på alla laboratorier eller andra organisationer som arbetar med, lagrar, transporterar och / eller bortskaffar farliga biologiska material. Detta dokument är avsett att komplettera andra befintliga internationella standarder för laboratorier.
Detta dokument är inte avsett för laboratorier som testar för förekomst av mikroorganismer och / eller toxiner i livsmedel eller foder. Detta dokument är inte heller avsett för hantering av risker från användning av genetiskt modifierade grödor i jordbruket.


This document defines a process to identify, assess, control, and monitor the risks associated with hazardous biological materials. This document is applicable to any laboratory or other organization that works with, stores, transports, and/or disposes of hazardous biological materials. This document is intended to complement existing International Standards for laboratories.
This document is not intended for laboratories that test for the presence of microorganisms and/or toxins in food or feedstuffs. This document is not intended for the management of risks from the use of genetically modified crops in agriculture.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Mikrobiologi allmänt (07.100.01) Medicinsk vetenskap (11.020.20) Övriga standarder inom hälso- och sjukvård (11.020.99) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01) Övrigt (11.100.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 35001:2020

Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer (ISO 35001:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: Biorisk management for laboratories and other related organisations (ISO 35001:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80019376

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-23

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-ISO 35001:2020