Standard Svensk standard · SS-ISO 26000:2010

Vägledning för socialt ansvarstagande (ISO 26000:2010, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 26000:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26000:2010

Vägledning för socialt ansvarstagande (ISO 26000:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

SS-ISO 26000 är en vägledande standard som beskriver vad organisationer kan göra för att ta ett socialt ansvar och därmed bidra till en hållbar utveckling. Den har gemensamt arbetats fram av 100 länder och är i dagsläget fastställd som nationell standard i 80 länder. SS-ISO 26000 innehåller inga krav utan rekommendationer, och kan därför inte användas inom ramen för certifiering.

Standarden SS-ISO 26000 kan användas inom såväl offentlig som privat sektor och riktar sig till alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek eller geografiskt läge.

Om begreppet socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande (även kallat SR) innebär det ansvar som en organisation har för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö. Begreppet bygger på sju grundläggande principer:

  • ansvarighet
  • transparens
  • etiskt uppförande
  • respekt för intressenternas förväntningar
  • respekt för rättsstatens principer
  • respekt för internationella uppförandenormer
  • respekt för de mänskliga rättigheterna.

Fördelar med att använda standarden

Många organisationer vill gå utöver sina lagstadgade skyldigheter när det gäller socialt ansvarstagande, och därför behövs standarder som kan ge god vägledning och som kan komplettera lagstiftningen. Standard SS-ISO 26000:2010 erbjuder dig denna vägledning.

Att arbeta med socialt ansvarstagande ger flera positiva effekter för verksamheten, bland annat i form av

  • konkurrensfördelar
  • förbättrat anseende
  • goda relationer till såväl medarbetare som kunder och samarbetspartner.

Socialt ansvarstagande bör således vara en självklarhet i organisationens beteendekultur, ända ner på individnivå. Genom att ta ett socialt ansvar bidrar din organisation till en hållbar framtid – för din organisation och för dina medmänniskor.

 

Omfattning
Denna internationella standard ger vägledning för alla typer av organisationer, oavsett storlek eller det geografiska läget, när det gäller följande:

a) begrepp, termer och definitioner för socialt ansvarstagande,

b) bakgrunden till, trender kring och kännetecken på socialt ansvarstagande,

c) principer och arbetssätt för socialt ansvarstagande,

d) huvudområden och delområden rörande socialt ansvarstagande,

e) att integrera, implementera och främja socialt ansvarsfullt uppförande i hela organisationen och att låta det genomsyra riktlinjer och arbetssätt inom inflytandesfären,

f) att identifiera och involvera intressenter,

g) kommunikation om åtaganden, uppnådda resultat och annan information som hör till socialt ansvarstagande.


Denna internationella standard är avsedd att hjälpa organisationer att bidra till hållbar utveckling. Den är avsedd att uppmuntra en organisation att göra mer än vad lagen kräver, samtidigt som den slår fast att efterlevnad av lagen är en grundläggande skyldighet för varje organisation och ett viktigt led i att ta ett socialt ansvar. Den är avsedd att främja en bredare förståelse inom området socialt ansvarstagande samt att komplettera andra instrument och initiativ för socialt ansvarstagande, inte ersätta dem.


Vid tillämpning av denna internationella standard rekommenderas att organisationen ifråga beaktar samhälleliga, miljömässiga, rättsliga, kulturella, politiska och organisatoriska olikheter samt ekonomiska förhållanden, samtidigt som tillämpningen överensstämmer med internationella uppförandenormer.
Denna internationella standard är inte en ledningssystemstandard. Den är inte avsedd eller lämplig för certifiering, för lagstiftning eller som underlag för avtal. Erbjudanden om certifiering, eller påstående om att vara certifierad enligt SS-ISO 26000, är en feltolkning av intentionen och syftet med den internationella standarden.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Socialt ansvarstagande (04.130)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26000:2010

Vägledning för socialt ansvarstagande (ISO 26000:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-75769

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-25

Antal sidor: 240

Ersätts av: SS-EN ISO 26000:2021