Standard Svensk standard · SS-EN 13480-1:2012

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 1: Allmänt

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13480-1:2012+C2:2013 , SS-EN 13480-1:2012+C2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-1:2012

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar krav för industriella rörledningssystem och stöd, inklusive säkerhetssy-stem, tillverkade av metalliska material (men inledningsvis begränsad till stål) med avseende på säker drift. Denna Europastandard är tillämpbar på metalliska rörledningar ovan jord, i trumma eller nedgrävda, obero-ende av tryck. Denna Europastandard är inte tillämpbar på: - Pipelines med tillbehör; - System för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten samt tilloppskanaler såsom turbinrör, trycktunnlar, tryckschakt för vattenkraftverk med specifika tillbehör; - Rörledning för fordon täckt av EEC typgodkännande procedurer i direktiv 70/156/EEC [1], 74/150/EEC [2] och 92/61/EEC [3]; - Detaljer specifikt konstruerade för kärnkraftsändamål, som vid haveri kan orsaka utsläpp av radioaktivitet; - Utrustning (inklusive rörledningen) för kontroll av brunnar vid petroleum-, gas- eller geotermisk prospek-tering och utvinning och i underjordiska lager som är avsedda att hålla och/eller styra brunnens tryck; - Rörledning för masugnar (inklusive ugnens kylning), varmluftrekuperatorer, stoftavskiljare och rökgasre-nare till masugnar och direktreduktionsugnar med tillhörande kylsystem, gaskonvertrar, vakuumugnar och skänkar för smältning, ommältning, avgasning och gjutning av stål och icke-järnmetaller; - Höljen för högspänningsutrustning såsom ställverk, kontrollutrustning och transformatorer;- Trycksatta rör för inneslutning av transmissionssystem som t ex elkraftkablar och telefonkablar; - Permanenta rörledningar för fartyg, raketer, flygplan och mobila offshoreenheter; - Invändiga rörledningar i medicinska anordningar som definieras i direktiv 93/142/EEC [4] om medicin-tekniska anordningar; - Invändiga rörledningar i ångpannor och rörledningar integrerade i tryckkärl.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13480-1:2012

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation