Pressmeddelande · 2020-01-27

Nordiskt standardiseringsarbete för bättre brandskydd

Ett bra brandskydd är viktigt för tryggheten i våra byggnader. I takt med att samhällsbyggandet utvecklas mot större komplexitet behövs nya sätt att säkra brandskyddet. SIS har i ett nordiskt standardiseringsarbete, tillsammans med de andra nordiska standardiseringsorganisationerna, tagit fram två standarder för bättre brandskydd.

– I Europa är det stor efterfrågan på att säkra brandskydd, inte minst efter branden i Grenfell Tower. Syftet med de nya standarderna är att bidra till ökad trygghet. Med en tydlig kvalitetsprocess bäddar vi också för det digitala skifte som är på väg att förändra branschen, säger Michael Strömgren, ordförande i SIS standardiseringskommitté för brandsäkerhet samt public affairs manager på Briab.

Frågan om hur brandskyddskrav i byggnader efterlevs har aktualiserats genom de bränder som inträffat i Europa på senare år som till exempel i Notre-Dame 2019 och i Grenfell Tower 2017. I många länder ser man nu över regelverk och standarder för att stärka efterlevnaden av krav.
Genom de nya standarderna ges nya möjligheter att kvalitetssäkra brandskyddet i byggnader. Den ena ger stöd för sannolikhetsteoretiska analyser vilket till exempel passar att användas vid avancerad dimensioneringsmetodik. Den andra omfattar en kvalitetssäkringsprocess som sträcker sig över byggnadens livscykel, från design till produktion och förvaltning av byggnaden. Metoderna är anpassade utifrån projektförutsättningarna för att till exempel undvika rigorösa kontroller för enkla byggnader. Målgruppen är brandingenjörer, myndigheter, sakkunniga och kontrollanter av brandskydd.

– Här går de nordiska länderna i bräschen och jag ser gärna mer samverkan i Norden inom standardisering, vi har många områden som förenar inom olika sektorer. Nu har ett nytt standardiseringsarbete startats inom CEN med grund i detta vilket ska bli spännande att följa, säger Dan Nilsson, standardiseringschef vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Nästa steg för att stärka kvaliteten på brandskydd är digitalisering där BIM och brandskydd ingår. En arbetsgrupp startades i SIS standardiseringskommitté för brandsäkerhet under 2019.

– Genom digitala arbetsflöden ges transparens och spårbarhet som lägger grunden för ett bra kvalitetsarbete, säger Michael Strömgren.

Fakta

I det nordiska standardiseringssamarbetet, som kallas INSTA, ingår förutom Svenska institutet för standarder, SIS även DS, Dansk Standard, SN, Standard Norge, SFS, Finnish Standards Association och IST, Icelandic Standards. Sekretariatet har letts av Standard Norge. Det nordiska samarbetet har sin grund i ett utvecklingsprojekt som finansierades av Nordic Innovation, Direktoratet för Byggkvalitet, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond samt deltagarnas egna insatser.

SS-INSTA 951 Brandteknik - Vägledning för probabilistiska analyser för att verifiera brandskyddsprojektering i byggnader

SS-INSTA 952 Brandteknik – Granskning och kontroll i byggprocessen

SIS/TK 181 är den tekniska kommitté som ansvarar för utveckling av standarder inom brandskydd

Kontaktpersoner

Michael Strömgren, ordförande i SIS kommitté för brandsäkerhet samt public affairs manager på Briab, michael.stromgren@briab.se

Viveka Odlén, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, viveka.odlen@sis.se