Nyhet · 2018-12-07

Projekt för hållbar textil värdekedja

SIS deltar i ett Vinnovaprojekt om spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan. Ett exempel är RFID-tekniken som möjliggör identifiering, sortering och återvinning av kläder. Lisa Schwarz Bour förklarar hur det fungerar.

Kläder som hänger och torkar på ett klädstreck

Just nu påbörjas ett nytt projekt för att öka kännedomen och kunskapen om hur digitalisering kan bidra till bättre spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan. För att uppnå en cirkulär ekonomi för textila material finns behov av mer detaljerad information om det textila material som hanteras. En möjlighet är att använda så kallad RFID-teknik som hjälp vid sortering för återvinning.

- En RFID-tag kan bära en stor mängd data och läses av genom att den befinner sig nära en läsare och kan då vara mitt i plagget och täckt av tyg, den behöver alltså inte plockas fram ur plagget eller vara synlig, istället kan den vara insydd i plagget, säger Lisa Schwarz Bour som är Textile Recycling Area Manager på Swerea IVF.

Swerea IVF är en svensk forskningskoncern för industriell förnyelse och hållbar tillväxt som var en av initiativtagarna till Vinnovaprojektet.

I textilproduktionens alla led används olika kemikalier – från tillverkning av textilfiber och råmaterial till behandling av färdiga textila varor. Kemikaliska ämnen kan till exempel ge textilvaran en särskild funktion, som färg eller härdighet.

- Trots att kemiska ämnen används i stora volymer för tillverkning och behandling av textilmaterial finns det ingen heltäckande tillgänglig sammanställning av de farliga ämnen som kan finnas i textila varor. Kvarvarande kemikalier kan störa återvinningsprocesser eller innebära att annan hänsyn bör tas vid vidare bearbetning av materialet, säger Lisa Schwarz Bour.

- Fördelen med en RFID-tag är att den kan läsas av när den befinner sig nära en läsare och kan då vara mitt i plagget och täckt av tyg. Den behöver alltså inte plockas fram ur plagget eller vara synlig, istället kan den vara insydd i plagget. Ett RFID system kan också göras adaptivt och tillåta sortering av textil utifrån de parametrar som anges. Exempelvis skulle ett sådant system tillåta utsortering av textil som innehåller en viss oönskad kemikalie som inte längre är tillåten i textila produkter, det kan sortera på "enkla" parametrar som färger och storlekar eller på processparametrar.

Digitala märkningar och spårning av objekt med exempelvis RFID-teknik kan alltså hjälpa producenter, grossister och detaljister och inte minst slutanvändare och konsumenter genom förbättrad information i hela ledet. Effektivare lagerhantering, automatisk inventering i såväl lager som butik, minskat svinn och färre stölder är några snabba och synliga effekter som kan uppnås.


RFID står för Radio Frequency Identification och används i dag till exempel i vanliga streckkoder. En RFID-tag kan bära en stor mängd data och läses av genom att den befinner sig nära en läsare, vilket innebär att den kan vara placerad mitt i plagget och täckt av tyg. RFID-teknik är en tänkbar lösning när det gäller spårbarhet och transparens, som kan möjliggöra effektivare sortering och återvinning av textilier.

RFID for transparency, traceability and end-of-life handling for textiles

Vinnova har godkänt projektmedel 4 400 000 kronor till ett treårigt projekt som leds av RISE (SWEREA IVF), GS1 Sweden AB, Innovatum AB, RISE Sensorsystems, RISE SICS AB och SIS.

SIS finns med för att vara standardiseringsrådgivande i projektet så att forskningsresultaten dokumenteras och kan spridas vidare i standardiseringsvärlden. Under pågående projekt kommer SIS undersöka möjligheten att starta en arbetsgrupp under SIS/TK 160, Textil.

Vill du veta mer kontakta farshad.akhondi@sis.se


Lisa Schwarz

Lisa Schwarz Bour, Textile Recycling Area Manager på Swerea IVF, om att HUI utsett det återvunna plagget som Årets julklapp 2018:

”Ett fantastiskt bra val. Det visar att vi är på väg i rätt riktning och det bidrar till ökad medvetenhet kring behoven av resurseffektivitet och materialåtervinning.”

Kommitté för textil

I SIS/TK 160 för textil, arbetar med standarder för storleksmärkning, säkerhet i barnkläder, till tvättråd, provningsmetoder för att detektera kemikalier och mycket mer.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

EU-kommissionens webbplats kan du kontrollera status för harmoniserade standarder (SS-EN 13427-SS EN 13432) gentemot Förpackningsdirektivet 94/62/EC i (OJEU).