Nyhet · 2016-06-22

”Härodlat” är morgondagens melodi

Om tio år är urban odlare ett av de trendigaste yrkena. Det hoppas Sepehr Mousavi, hållbarhetsstrateg på Plantagon Association och ordförande för SIS kommitté Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Läs intervjun med honom om framtidens utmaningar för hållbar livsmedelsproduktion i städer och om varför det är viktigt att påverka utvecklingen genom att delta i standardiseringsarbetet.

Varför är hållbar livsmedelsproduktion i städer viktigt för oss alla? 
– Vi står inför globala utmaningar i form av växande befolkning, vattenbrist, klimatpåverkan, urbanisering och inflyttning till städer – år 2050 beräknas 80 procent av oss bo i städer. Samtidigt är dagens livsmedelsproduktion en stor miljöbov. Hälften av dagens växthusgasutsläpp generas från produktionen och transport av livsmedel och associerade processer. Det är utmaningar som ställer krav på oss att tänka kreativt för att möta städernas tilltagande betydelse som ”human hubs”. ”Härodlat” det vill säga odlat i staden och konsumerat i staden, är en förutsättning för hållbar livsmedelsförsörjning över tid.


Vilka är de största utmaningarna som du ser det? 
 – Det är viktigt att arbeta med information, för att höja medvetenhet och intresse från bland annat politiker och andra beslutsfattare. En stor utmaning är också att få städer att tänka annorlunda. I dag finns ett ”stuprörstänk” kring systemen för till exempel vattenförsörjning, avfallshantering och transporter. För att utveckla smarta, verkligt hållbara städer behöver dessa system samverka så att vi till exempel tar vara på överskottsvärme för uppvärmning av växthus, omvandlar avfall till biogas och som blir näring för matproduktion och så vidare.


Varför behövs standarder i det här arbetet? 
– Allt fler städer är intresserade av möjligheterna att bli mer självförsörjande. Det är frågor som omfattar många intressenter, från stadsplanerare, fastighetsägare, byggbolag och livsmedelsproducenter till konsumenter. Standarder underlättar och ger riktlinjer till hur vi rent praktiskt samarbetar kring området hållbar livsmedelsproduktion i städer. 

– I dag behövs tekniska standarder för alla typer av urban odling och livsmedelsproduktion och det behövs även certifieringssystem och kvalitetssäkringssystem.

– I SIS kommitté Hållbar livsmedelsproduktion i städer, SIS/TK 592, har vi som första projekt tagit fram en terminologistandard, som kommer att ligga till grund för det kommande arbetet. Vi skriver varje standard på engelska för att kunna gå direkt från SIS till ISO för en global standard.


Det känns som stora frågor och lite tid. Kommer vi att klara detta?
 
– Man kan jämföra frågan om urban livsmedelsproduktion med den om förnybar energi. Om någon ville diskutera förnybar energi på 1980-talet var reaktionen ”men vi HAR ju energi?!”. För tio år sedan var reaktionen på ämnet urban livsmedelsproduktion ”men vi HAR ju mat?!”. I dag är intresset stort och det växer snabbt på många håll i världen. Om ytterligare tio år hoppas att jag att urban odlare är det trendigaste yrket. 

– Om bara några år kan vi ha standarder som utgör ramverket på plats att jobba vidare med. Vi har en gemensam, global utmaning och tiden att göra något är nu. Därför hoppas jag också att fler aktörer engagerar sig i SIS/TK 592 och är med påverkar den utvecklingen.


Hållbar livsmedelsproduktion i städer

Kombinationen hållbarhet och urbanisering öppnar för många komplexa frågor. Till exempel hur livsmedelsförsörjningen ska lösas i en framtid där 80 procent av världens befolkning beräknas bo i städer.

SIS kommitté Hållbar livsmedelsproduktion i städer, SIS/TK 592, tar fram en serie standarder för hållbara städer. Den första är Urban hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion – Terminologi, SS 193000. Standarden är ett verktyg för att tydliggöra och skapa enhetlighet för urban odling både nationellt och internationellt. Standarden ligger för närvarande på remiss och planeras bli klar för försäljning i slutet av 2016.

För mer information om SIS arbete med standarder för hållbara städer, läs mer på Hållbar livsmedelsproduktion i städer, SIS/TK 592 eller Hållbara smarta städer och samhällen, SIS/TK 588.

Välkommen att kontakta projektledare Yacine Slamti, 08-5555 2021.
yacine.slamti@sis.se