Pressmeddelande · 2020-01-30

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Energisektorn är en flitig användare av olika slags standarder, både som stöd för att uppfylla lagar och regelverk men också till exempel för att få till en ännu mer effektiv energianvändning för att värna vårt klimat och ställa om till en ökad andel förnybara bränslen. Metoden med rådgivande forum som SIS nu startar är en beprövad modell hämtad från europeisk standardisering. SIS startar också ett rådgivande sektorforum för byggsektorn.

– Förra året lyfte IEA:s (International Energy Agency) rapport fram Sverige som en av de ledande bland medlemsländerna i arbetet med att ställa om till ett energisystem med låga utsläpp. Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Programmet Energisteget ska till exempel bidra till energiöverenskommelsens mål om 50 procent effektivare energianvändning år 2030, säger Annika Andreasen, vd på SIS.

– Här kan standardiseringen bidra. Från svenskt håll behöver vi bli ännu mer engagerade för att kunna påverka den europeiska standardiseringen, men också den globala via ISO, och tillvarata svenska intressen. Med det nya rådgivande forumets stöd vill vi säkerställa att den svenska standardiseringen på området utvecklas efter behov som finns i sektorn och samtidigt bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, säger Annika Andreasen.

Forumet ska fungera som en plattform för att användning av standarder och standardisering ska kunna ge stöd för att hantera förändringar och omställningen som vi befinner oss i. Vid SIS finns ett 15-tal tekniska kommittéer som helt eller delvis arbetar med standarder som används inom energisektorn.

–Tekniska kommittéer och deltagare i standardiseringen gör ett fantastiskt arbete med att utveckla standarder för energisektorn. Vi välkomnar fler deltagare och vi ska göra vad vi kan för att underlätta ett långsiktigt och strategiskt perspektiv avseende standardisering inom energisektorn genom detta forum. Vi ser fram emot att arbeta med forumet vid SIS med fokus på möjligheter och framtid, säger Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS.

Fakta

Ett rådgivande sektorforum ska ge en direktkanal till SIS arbete med standardisering på energiområdet. Forumet ska bestå av 5-10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla bredden av intressenter i energisektorn.

Både ordföranden och övriga deltagande personer i det rådgivande forumet ska vara anställd i en organisation som deltar i standardiseringen genom teknisk kommitté och ska vara medlem i SIS. Förutom SIS representanter är representant välkommen från SEK Svensk Elstandard respektive ITS Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen.

SIS har också startat ett rådgivande sektorforum för byggsektorn. Dessa två forum är piloter och kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler ska sättas igång framöver.

Kontaktpersoner 

Dan Nilsson, standardiseringschef, Svenska institutet för standarder, SIS, dan.nilsson@sis.se

Annika Palm, sektionschef verkstadsindustri, Svenska institutet för standarder, SIS, annika.palm@sis.se