Pressmeddelande · 2019-12-10

Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Byggsektorn är en flitig användare av olika slags standarder som stöd för att uppfylla lagar och regelverk. Standarder inom bygg och anläggning hanterar allt från produkter till tjänster och hela processer. Metoden med rådgivande forum som SIS nu startar är en beprövad modell hämtad från europeisk standardisering. Forumet presenteras idag på SIS vid ett dialogmöte om byggstandardisering och strategisk inriktning.

– Standardisering inom byggsektorn är komplex, inte minst genom att den omfattar Construction Products Regulation, CPR, som är en av de mest komplexa lagstiftningarna inom EU. Här finns ett viktigt arbete att göra då kommissionen efterfrågar relevanta och användbara standarder som kan ligga till grund för CE-märkning. Från svenskt håll behöver vi bli ännu mer engagerade för att kunna påverka den europeiska standardiseringen, men också den globala via ISO, och tillvarata svenska intressen för att till exempel stärka svensk konkurrenskraft. Med det nya rådgivande forumets stöd säkerställer vi att den svenska byggstandardiseringen utvecklas efter de behov som finns i sektorn framöver, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

I Sverige står vi inför förändringar i byggregler och lagstiftning. Forumet ska fungera som en plattform för att standarder och standardisering ska kunna ge stöd för att hantera förändringar. Vid SIS finns 20-talet tekniska kommittéer som helt eller delvis arbetar med standarder som används inom byggsektorn.

– Tekniska kommittéer och deltagare i standardiseringen gör ett bra arbete med att utveckla standarder för byggsektorn. Vi välkomnar fler deltagare och vi ska göra vad vi kan för att underlätta förändringen och uppmuntra ett långsiktigt och strategiskt perspektiv genom detta forum. Jag ser fram emot att arbeta med forumet vid SIS med fokus på möjligheter och framtid, säger Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS.

Fakta

Ett rådgivande sektorforum ska ge en direktkanal till SIS arbete med byggstandardisering. Forumet ska bestå av 5-10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla bredden av intressenter i byggsektorn.

Både ordföranden och övriga deltagande personer i det rådgivande forumet ska vara anställd i en organisation som deltar i standardiseringen genom teknisk kommitté och ska vara medlem i SIS. Förutom SIS representanter är representant välkommen från SEK Svensk Elstandard respektive ITS Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen.

SIS kommer också att starta ett rådgivande sektorforum för energiområdet. Dessa två forum är piloter och kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler ska sättas igång framöver vid SIS.

Kontaktpersoner

Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder, SIS, annika.andreasen@sis.se

Dan Nilsson, standardiseringschef, Svenska institutet för standarder, SIS, dan.nilsson@sis.se