Pressmeddelande · 2020-10-12

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård

De flesta vårdverksamheter i Sverige sätter patientdelaktighet högt på agendan med ambition att vården ska utgå från patientens behov, resurser och förutsättningar. Men hur kan vi veta att det görs och hur når verksamheterna dit? Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

För drygt fyra år sedan startade Svenska institutet för standarder, SIS, ett standardiseringsarbete för patientdelaktighet i personcentrerad vård på initiativ av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, och tillsammans med 23 experter från 16 organisationer som representerade vården, akademin, regioner, patientorganisationer och läkemedelsbranschen. Arbetet gick sedan över till att bli ett europeiskt arbete tillsammans med representanter från tio länder.

– På GPCC har vi utvärderat effekterna av ett personcentrerat arbetssätt i en rad studier i olika typer av hälso- och sjukvård. Vi har kunnat se kostnadsbesparingar och positiva effekter för patienterna och personalen men hittills har det inte funnits någon standard att förhålla sig till så det är på tiden. För att personcentrerad vård ska få en enhetlig tillämpning i hälso- och sjukvård behövs en tydlig definition av vad som behöver göras, säger Karl Swedberg, seniorprofessor i kardiologi och vårdvetenskap, vetenskaplig rådgivare vid GPCC och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

– Standarden finns tillgänglig kostnadsfritt via SIS webbplats, vilket underlättar möjligheten att använda sig av den, inte minst för patienter för att stärka sig i sin egen vård, säger Kristofer Petraeus, projektledare, SIS.

Användning av standarden

Standarden kan användas som hjälpmedel för planering, hantering, genomförande och systematisk utvärdering av dagliga aktiviteter, och göra det möjligt för patienterna att hantera sitt dagliga liv och stärka dem i vårdprocessen. Dessutom kan den användas för att stödja patientdelaktighet på systemnivå och säkerställa att patientperspektivet ingår i utveckling, implementering och utvärdering av tjänster, forskning och policyer inom hälso- och sjukvård.

Fakta personcentrerad vård

I personcentrerad vård ses patienter som personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse. I berättelsen identifieras personens förutsättningar, resurser och hinder, som tillsammans med övriga undersökningar används till att tillsammans skriva en individuell hälsoplan. All hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering kan vara personcentrerad. (Källa GPCC)

Mer information

Här finns standarden på svenska och med hjälp av Centrum för personcentrerad vård, GPCC, finns den tillgänglig kostnadsfritt: SS-EN 17398 Minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård.

Svensk kommitté Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC


Kontaktpersoner

Kristofer Petraeus 
projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, 
kristofer.petraeus@sis.se

Karl Swedberg
seniorprofessor kardiologi och vårdvetenskap, vetenskaplig rådgivare GPCC, GU och ordf svensk kommitté Patientdelaktighet i personcentrerad vård, 
karl.swedberg@gu.se 

Axel Wolf
docent, översjuksköterska anestesi och vårdvetenskap, forskare affilierad till GPCC, GU och ordf europeisk kommitté Patientdelaktighet i personcentrerad vård, 
axel.wolf@gu.se