Pressmeddelande · 2020-02-24

Första standarden för LSS-boende

En ny standard ska säkra kvaliteten i LSS-boende för vuxna. SIS har – tillsammans med representanter från kommuner, privata och offentliga utförare och funktionshinderorganisationer – arbetat med att ta fram en standard för kvalitet i bostad med särskild service för vuxna. Förslaget går nu ut på remiss och standarden beräknas vara klar runt årsskiftet 20/21.

– Det är allra första gången vi tar fram en standard på området. Nu får relevanta aktörer först möjlighet att tycka till om vårt förslag och bidra till att standarden blir ett användbart verktyg för utförare, säger Alexandra Antoni, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. För de som är berättigade till stöd enligt LSS finns det flera olika insatser att ansöka om, varav en är boende med särskild service för vuxna.

Standarden behandlar bland annat individens behov på områden som kommunikation, fysisk och psykisk hälsa, hjälpmedel och aktiviteter. Den tar också upp den enskildes bostad och gemensamhetsutrymmen samt specificerar krav för verksamheten av särskild vikt för den enskildes livskvalitet och livssituation. Bilagor med till exempel checklistor som kan vara till stöd i verksamhetens kvalitetsarbete inkluderas också.

Standarden ska kunna användas både av privata och kommunala utförare, leverantörer och beställare samt kommuner som beviljar insatser inom LSS-boende. Den ska också bidra till att tydliggöra kvaliteten för den enskilde.

– Målet med standardiseringen är att bidra till att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt för störst samhällsnytta och kvalitet för den enskilde. Förhoppningen är att standarden ska bidra till att det blir jämn och hög kvalitet på insatsen bostad med särskild service för vuxna, idag kan det vara stora skillnader, säger Anna Sjögren, projektledare, SIS.

Standardförslaget presenteras vid ett seminarium den 9 mars

Fakta

Standarden kan användas till att:

  • ställa krav

  • förtydliga ansvarsförhållanden

  • förtydliga beställningsunderlag

  • styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna

  • följa upp och analysera verksamheterna

  • ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete.

Kvalitetssäkring inom LSS

SIS kommitté SIS/TK 599 arbetar just nu med att ta fram en standard för insatsen bostad med särskild service enligt LSS.

Vill din organisation vara med och påverka arbetet, klicka dig in på länken och läs mer.

Kontaktpersoner

Välkommen att höra av dig med frågor till projektledningen för SIS kommitté 599

Alexandra Antoni
alexandra.antoni@sis.se
tfn 08-55 55 20 92

Anna Sjögren
anna.sjogren@sis.se
tfn 08-55 55 20 87