Nyhet · 2019-10-21

Social hållbarhet är Ales ingång till Agenda 2030

När ledningen för Ale kommun trappar upp kampen mot klimatförändring och miljöförstöring, då sker det genom en storsatsning på social hållbarhet i demokratisk anda. Ett första steg var att samla in synpunkter från medborgarna.

Färgporträtt av en leende Monica Samuelsson utomhus
- Utan en väl fungerande demokrati kan vi glömma resten, säger oppositionsrådet Monica Samuelsson (S).

Ale kommun satsar stort på hållbarhet ur den sociala aspekten, vilket går väl i linje med ett av de tre övergripande målen i Agenda 2030, nämligen demokrati. Arbetet inleddes med att 200 medborgare fick ge sin syn på vad som är viktigt för dem i sammanhanget hållbarhet. Resultatet visade ett tydligt behov av mänskliga möten på olika plan. Möten mellan människor, möten mellan medborgare och politiker, möten mellan invånare och kommunens personal. Förväntningarna är att Ale ska fortsätta vara en trygg plats att bo och leva på, för hela familjen.

- Det är viktigt att vi håller dialogen igång, så att människor känner att vi lyssnar, säger Monika Samuelsson.

Konferens med fokus på hållbarhet

Under konferensen Mötesplats Agenda 2030, vilken arrangerades av organisationen Glokala Sverige, i slutet av september, talade Monica Samuelsson tillsammans med kommunalrådet Mikael Berglund (M) om Ale 360, ett projekt som utvecklas i dialog med kommuninvånarna och bygger på demokrati – som ett av tre mål, där de två andra är ekologisk samt ekonomisk hållbarhet.

- Vi har börjat arbeta även inom dessa områden, men fokus ligger till att börja med på den sociala hållbarheten, säger Monica Samuelsson.

Ale kommun engagerar sig i standardiseringsarbete

Som en del av kommunens höga engagemang i hållbarhetsfrågor har Ale kommun även två representanter i SIS tekniska kommitté 588 för Hållbara städer och samhällen, vilken fungerar som ett nätverk för svenska experter och en ingång till standardiseringsarbeten på internationell- och nationell nivå. Just nu pågår arbete med att revidera den svenska standarden SS 854000 ”Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner - Vägledning”.

- Det är en stor fördel för oss att vara med och utforma en standard som i framtiden kommer att påverka oss i Ale, både genom att vi själva använder oss av den och genom att vi påverkas av standarden genom andra, säger Monica Samuelsson.

 Text: Janne Näsström


Standarder för kommuner

Vill du veta mer om hur man kan arbeta med standarder i kommuner.

Vad är Agenda 2030?

Globala målen är en del av Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 193 länder världen över har skrivit under de Globala målen.