Nyhet · 2016-01-01

ISO 55000 – ny standard för effektiv förvaltning

Stora värden finns knutna i tillgångar som fastigheter, fjärrvärme och fabriker. Snart finns ett nytt ledningssystem som gör det lättare att förvalta resurserna på ett optimalt sätt. ISO 55000 lanseras om ett par månader och passar både små och stora organisationer.

En av initiativtagarna till det svenska deltagandet i ISO 55000 är Sven Jansson, ansvarig för programområdet överföring och distribution på Elforsk, som fokuserar på forskning och utveckling inom elsektorn.

Standardisering ett viktigt stöd vid beslutsfattande

Sven Jansson hade länge funderat på hur elbolagen och kraftbolagen kan hitta nya lösningar för att effektivisera näten och bedriva underhåll på ett optimalt sätt, när han kom i kontakt med standardiseringsarbetet kring förvaltning av tillgångar.

– Elnäten är exempel på en tillgång som är ganska hårt reglerad av myndigheterna. Förbättringsprojekten blir ofta tekniskt inriktade, men det är också viktigt att analysera metoder och val av åtgärder. Behöver man till exempel byta ut vissa delar av näten, eller krävs det en total nyinvestering? I det beslutsfattandet blir standarden ett viktigt stöd, säger Sven Jansson på Elforsk.

Arbetet med ISO 55000 är hans första uppdrag i standardiseringsvärlden. Med tanke på det har han gjort en snabb karriär. Sven Jansson har inte bara deltagit i den internationella kommittén utan även varit ordförande i den svenska kommittén Asset management, SIS/TK 552.

ISO-kommittén har haft deltagare från 31 länder, däribland Australien, Storbritannien, USA, Japan, Kina, Indien, Mexiko och Nederländerna.

ISO 55000 passar både stora och små organisationer

Tyngdpunkten i det nya ledningssystemet ligger på fysiska tillgångar, men här finns även gränsytor mot bland annat immateriella tillgångar som patent.

– Standarden är väldigt bred. Jag tycker att den passar för alla typer av organisationer och verksamheter inte bara storföretag eller infrastruktur, säger Sven Jansson.

Som exempel nämner han en hyresvärd som kanske äger en liten fastighet eller en bilverkstad som kanske ska besluta om man ska specialisera sig på en eller flera bilmodeller. Grundfrågorna är ofta allmängiltiga: Hur hanterar man sitt ägande? Hur sköter man sina tillgångar och rutinerna kring underhåll? När och hur ska man reinvestera och satsa på att förnya värdet?

– Standarden innehåller internationella ”best practice”- exempel och kan användas även när man ska göra bolagsförvärv eller ingå partnerskap med andra organisationer. Dessutom kan den bli ett stöd i förvaltningen av samhällets välfärd.

En standard för långsiktigt arbete

Inom kommuner och landsting ser han framför sig hur ISO 55000 kan komma till nytta vid förnyelsebeslut kring allt från sjukhus till avloppssystem.

– I standarden finns verktyg för ett strukturerat tänkande. Om man tänker långsiktigt kring nybyggnationer och underhåll av till exempel ett daghem går det kanske att undvika att daghemmet ersätts av baracker några år senare.

Ett av de länder som är föregångare inom asset management är Australien. I ett stort örike som detta ställs höga krav på att elförsörjningen och vattenförsörjningen fungerar så effektivt som möjligt.

ISO 55000 skapar rutiner

Utöver Sven Jansson från Elforsk har flera andra svenska organisationer deltagit i standardiseringsarbetet, däribland Vattenfall och Tetra Pak. Tillsammans lyfte svenskarna fram frågor kring bland annat riskaspekter, goodwill och kundperspektiv och bidrog till att det fick ett stort genomslag i standarden. Själv ägnade Sven Jansson mycket tid åt definitioner och översiktsdokument. Han arbetade hårt för att kommittén skulle använda en lättbegriplig engelska, så att både förhandlingar och översättningar skulle förenklas.

– En av standardens styrkor är att den ger mer ordning och reda i olika rutiner. Jag hoppas dessutom att den ska bidra till ett mer kundinriktat perspektiv i många verksamheter, säger han.

ISO 55000 underlättar systematisk hantering på Vattenfall

Vattenfall, en av Europas största producenter av el och värme, äger många stora, fasta tillgångar som till exempel kärnkraftverk, vindkraftverk och gasturbinanläggningar.

– Allt detta måste skötas på ett kostnadseffektivt sätt. För att kunna lita på att vi fattar rätt beslut och spenderar pengar på rätt ställen krävs en systematisk informationshantering. Där kommer ISO 55000 att bli en röd tråd för oss när det gäller att koppla policy och planer till konkreta åtgärder. Den nya standarden kommer att bli ett rättesnöre i all vår tillgångsförvaltning, konstaterar Mattias Androls, Asset Manager i Vattenfalls koncernstab.

I hans arbetsgrupp, Group Asset Management, samordnas bland annat Vattenfalls investeringar. Mattias Androls ser framför sig hur den internationella asset management- standarden ska ge koncernen ett mer enhetligt ramverk i förvaltningsarbetet.

– Standarden ger oss en stomme att utgå från i processerna med att styra och följa upp verksamheter och i arbetet med att organisera oss internt. Verktygen kommer bland annat att användas i de effektiviseringar som vi står inför. Där blir det viktigt att hela tiden utmana hur vi underhåller våra anläggningar, även när elpriserna sjunker eller marknaden förändras på annat sätt.

Mattias Androls har ingått både i den svenska kommittén SIS/TK 552 och den internationella arbetsgruppen ISO/TC 251. Det är första gången som han deltar i standardiseringsarbete.

– Vid en internationell jämförelse tror jag att svenska företag och organisationer har goda förutsättningar att dra nytta av ISO 55000. Vi har ett prestigelöst arbetssätt och en icke-hierarkisk kultur, vilket nog är en fördel i dessa sammanhang, säger Mattias Androls.

Om ISO 55000

ISO 55000-serien är en ny ledningssystemstandard för asset management, förvaltning av tillgångar.
Standarden består av tre delar:

  • Overview, principles and terminology
  • Requirements
  • Guidelines on the application of ISO Asset management Requirement standard

En svensk översättning publicerades februari 2014. ISO 55000 anknyter till både ISO 9000 och till andra standarder för underhåll och förvaltning. Det är även möjligt att certifiera sig mot ISO 55000.

Exempel på verksamheter som kan omfattas av den nya standarden ISO 55000 är vägar och järnvägar, gruvor, energi, tekniskt avancerade fastigheter, fjärrvärme, pappersbruk, vatten, fabriker, kommuner, landsting, mjukvaruproducenter med flera.

För mer information kring ISO 55000, kontakta SIS projektledare Per Forsberg, per.forsberg@sis.se.

Läs mer om SIS kommitté Asset management på sis.se/tk552


Text: Lena Lidberg