Nyhet · 2017-03-23

Kulturarvet – ett värdefullt arbete

Vårt europeiska kulturarv är viktigt att bevara för framtida generationer. En nödvändig förutsättning är att man inom Europa verkar för att uppnå ett gemensamt förhållningssätt till de utmaningar som rör bevarandet av kulturarvet. Med stöd av standarder blir det lättare att utbyta tjänster och erfarenheter, jämföra olika resultat och ange riktvärden.

SIS kommitté för bevarande av kulturarv deltar i det europeiska standardiseringsarbetet som startade redan 2002. Målet med arbetet är att utarbeta europeiska standarder och riktlinjer för bevarande av vårt fysiska kulturarv, d.v.s. kulturmiljöer, anläggningar, byggnader, inventarier och offentliga samlingar. Detta för att lättare kunna sprida information, utbyta erfarenheter, jämföra analysresultat och ta fram standarder som är användbara i den dagliga kulturvården.

Några av de standarder som nyligen publicerats är:

Arkeologiska träfynd i våtmarker
Riktlinjer för hur vattendränkt trä bör hanteras före och efter utgrävning, fram till konservering. Standarden kan också användas som stöd vid upphandling och planering av en arkeologisk utgrävning. Svenska experter från Göteborgs universitet och Nätverk för arkeologiskt trä och kemi deltog i arbetet med att ta fram standarden.

Packning och transport
Packning och transport av föremål tillhör vardagen i museernas arbete. En transport innebär alltid en risk för skador. Säkerhet, logistik och materialval är ledord för att minimera risken för skador på värdefulla kulturföremål. Flera museer har nu prövat europeiska standarder som ett nytt verktyg i arbetet med val av transportmetoder.

Skadedjurskontroll
Experter från flera europeiska länder har tillsammans tagit fram en standard för samordnad skadedjurskontroll, ett begrepp som internationellt är mer känt som Integrated Pest Management (IPM). Riksantikvarieämbetet har drivit arbetet, tillsammans med dansk projektledning.

Rengöring med laser
Rengöring är ett kritiskt moment vid vård- eller konserveringsarbete. Smuts och andra oönskade lager måste tas bort på ett sätt som innebär minsta möjliga risk för skador. En ny europeisk standard tar upp rengöring med laserteknik. Standarden är avsedd att tillämpas på sten, puts, tegel och murverk. Den innehåller grundläggande krav och riktlinjer för rengöring med laser, så att endast de avsedda lagren tas bort.

Läs mer om Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479.

Vill du vara med i kommitténs arbete, kontakta SIS projektledare Mia Lindberg, mia.lindberg@sis.se


Om SIS

SIS verkar i de internationella nätverken ISO och CEN som skapar standarder. Hos oss utformar aktörer best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.