Nyhet · 2018-11-29

Hållbar utveckling i Blekinge

God miljö är en förutsättning för god hälsa på kort och lång sikt. Därför är ISO 14001 navet i verksamheten för landstinget Blekinge, och en passionerad grupp internrevisorer garanterar ständiga förbättringar.

Text: Anne Hammarskjöld

Efter lite drygt fyra månader som miljöchef är Pia Lindahl fascinerad över möjligheterna med ett medvetet miljöarbete för en organisation med sju förvaltningar och ungefär 5 000 anställda.

– Jag kommer från akademien och sökte mig hit för möjligheten att arbeta mer praktiskt med miljön. Mitt uppdrag är att knyta miljöfrågorna närmare verksamheten, vilket till exempel kan handla om att skapa en säker strålmiljö på våra sjukhus för patienter och personal. Som stor organisation kan vi bidra till förändring. Bland annat har vi nyligen bidragit till att det öppnats en biogasmack i Karlskrona, varför det nu går att tanka biogas på flera ställen i länet. Det förenklar vardagen och gör biogas till ett mer attraktivt drivsmedelsalternativ, säger Pia Lindahl på landstinget Blekinge vars verksamheter inom primärvård och folktandvård är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och senare uppdaterat sina certifieringar enligt ISO 14001:2015.

Under hösten genomförs internrevisioner vid de certifierade verksamheterna. Folktandvården har precis granskats och närmast står primärvården på tur.

Syftet med internrevisionen är att säkerställa att miljöarbetet fungerar som rutinerna föreskriver och att det uppfyller kraven i standarden. Arbetet omfattar dokumentgranskning, verksamhetsbesök och rapportskrivning, och genomförs av en grupp internrevisorer som till vardags arbetar vid olika delar av landstinget.

Inför revisionerna träffas gruppen och går igenom vilken förvaltning som ska revideras och vilka revisionskriterier som ska granskas. En mycket viktig del i arbetet är att diskutera fram och förbereda relevanta frågor.

– Det är väldigt roligt och intressant att diskutera fram hur varje kriterium ska revideras så att både ledning och verksamhet omfattas. Vilka frågor ska man ställa till ledning och medarbetare, vilka dokument bör inventeras, är det något annat att tänka på? Ta lagar och lagkrav som exempel; hur arbetar man på ledningsnivå för att säkerställa att alla medarbetare på kliniken har tillgång till och tillräcklig kunskap om dessa lagar? Eller ansvar; hur delegeras ansvar och vilka möjligheter har medarbetarna att ta det ansvaret?

Internrevisorerna arbetar enskilt eller i par på den granskade kliniken eller avdelningen, men precis som under förberedelserna samlas hela gruppen när det är dags att diskutera slutsatserna.

– Vi går igenom vad man sett, om bilden är gemensam för alla, om det finns systematiska problem och vad som kan göras för att lösa dem. De här diskussionerna ger viktiga tankeställare på flera sätt. Bland annat för att vi alla får en härlig förståelse för verksamheten, hur den arbetar och hur den kan utvecklas.

Det är just möjligheterna till förändring och förbättring som är motorn i landstingets arbete med internrevision.

– Vi gör inte detta som en kontroll av rätt och fel, utan för att hitta goda exempel som kan bidra till vår utveckling. Här har de jättebra källsortering, hur gör vi, hur gör primärvården jämfört med tandvården? Det är en positiv och ständigt pågående process. Internrevisionen bidrar till att sprida goda exempel inom landstingets organisation.

Pia Lindahl framhåller också medarbetarnas betydelse för landstingets miljörevision.

– Våra internrevisorer har enorm kunskap som byggs upp år efter år. Alla vill verkligen förbättra verksamheten. De är helt underbara. Men vi skulle inte kommit så långt utan organisationens stora vilja och engagemang, säger hon och fortsätter:

– Idag finns ett fokus på komplexa, strategiska frågor men det är också viktigt att få verktyg för genomförandet. Livscykelanalyser är inte alltid svaret, här är den stora utmaningen att presentera praktiska exempel och på olika sätt bidra till det operativa förbättringsarbetet med svar på hur man åstadkommer förändring. Det är något vi tampas med och här kan internrevisionen absolut bidra med svar.

Förutom internrevisionen granskas landstingets certifierade verksamheter varje år av externa revisorer.

– Internt har de externa revisorerna uppfattats som tuffare. Men även om vi hittar mer vid de interna revisionerna än vad de externa revisionerna gör, skulle jag säga att nivån på granskningarna är relativt jämn.

Internrevisorerna i landstinget Blekinge arbetar hårt för att bidra till organisationens utveckling inom miljöområdet. För att lyckas arbetar de också med sin egen utveckling.

– Vi har en härlig stämning i gruppen och jobbar själva med ständiga förbättringar. Det gör vi bland annat genom att diskutera hur vi kan bli ännu bättre på att hitta rätt fokus, se rätt saker och ställa rätt frågor. Det fungerar redan jättebra men vi slår oss inte till ro, avslutar Pia Lindahl.


Det här är en artikel ur SIS tidning Perspektiv #4 2018

Läs mer om certifiering och revision


Pia Lindahl

”För att utveckla kompetens inom internrevision är det bra att ta hjälp av andra. Samverka internt men även med andra landsting och regioner och samla på så sätt all expertis i ett rum.”

Pia Lindahl, miljöchef på landstinget Blekinge

ISO 14001 - Miljö

ISO 14001 är en ledningssystemstandard som används av organisationer för att minska sin miljöbelastning och som ett verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet. Genom att ge inspiration till utveckling, generell åtkomst till centrala standarder och möjlighet att arbeta digitalt, effektivt och strukturerat kan SIS Perspektiv underlätta vid implementation och uppföljning av ISO:s ledningssystem.

Läs mer om Perspektiv