Nyhet · 2023-04-26

Bättre skydd av träd vid byggarbeten

En ny standard för hela processen – från planering och projektering till byggande och förvaltning – ska förbättra skyddet av träd vid olika typer av bygg- och markarbeten. Byggbolag, stadsplanerare och landskapsarkitekter uppmanas att delta i standardiseringsarbetet för att ha möjligheten att påverka och bevaka sina intressen.

Foto: Trädkontoret AB

Träd är viktiga gröna resurser som förbättrar klimatet, stimulerar till aktivitet, erbjuder rekreation och sänker stressnivån i våra städer. Av den anledningen ställer kommunerna allt oftare krav på att befintliga träd ska bevaras när en ny plats ska bebyggas.

– Medvetenheten om trädens betydelse är mycket större idag, säger Frida Bruhn som är konsulterande arborist på Trädkontoret AB. 

Förutom att nybyggda områden blir mer trivsamma när växtligheten redan från början har höjd, finns såväl biologiska som kulturhistoriska värden att ta hänsyn till. Frida Bruhn arbetar på uppdrag av kommuner med att besiktiga träd och ta fram trädskyddsplaner i syfte att undvika eller kompensera för skador.

– Många skulle nog bli förvånade över hur stora ekonomiska värden det handlar om. Ett sätt att räkna är att utgå ifrån återanskaffningsvärdet, med andra ord vad det skulle kosta att plantera ett nytt träd och driva upp det till samma storlek.

Frida Bruhn, Trädkontoret AB

Ju tidigare den befintliga växtligheten tas med i beräkningen, desto bättre. Allra helst bör stadsplanerare och landskapsarkitekter ta hänsyn till platsens träd redan när de ritar in hus och gator.

Trädet som syns är heller inte helheten, under marken finns ett komplext rotsystem. Allt påverkas när ett bygge ändrar platsens sol-, vind- och vattenförhållanden.

– Standarden som just nu utarbetas ska kunna användas som ett verktyg och omfattar skydd av träd genom hela byggprocessen, från planering och projektering till byggande och förvaltning, säger Frida Bruhn som deltar i standardiseringsarbetet som bedrivs inom SIS kommitté för trädvård.

I kommittén är bland andra Svenska Trädföreningen, Trafikverket, SLU, kommuner, bostadsbolag och flera specialister på träd representerade. Det är av stort värde att alla intressenter som kommer att påverkas av standarden deltar i standardiseringsarbetet. Därför söker vi deltagare från byggbolag samt organisationer som arbetar med planering tidigt i processen, så som stadsplanerare och landskapsarkitekter.

Kontakta SIS projektledare Sara Mpumwire, för att veta mer om SIS standardisering kopplat till skydd av träd, eller läs mer på sis.se.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.