Standardutveckling · SIS/TK 638

Stålprodukters klimatpåverkan

Standardiseringsarbetet som kommittén bedriver har flera användningsområden, såsom beräkning och redovisning av livscykeldata för produkter och rapportering på anläggnings- eller företagsnivå. Standarderna ger möjlighet att på ett enhetligt sätt beräkna och redovisa utsläppen för att underlätta jämförelse och fortsatt användning i nästa led t.ex. inom byggbranschen, kemisk industri, verkstadsindustri och finansmarknad. Vid jämförelser mellan olika material är det alltid viktigt att ta hänsyns till materialets funktion och tekniska egenskaper, som den höga återvinningsbarheten och den mekaniska styrkan i stål.

Kommittén för Stålprodukters klimatpåverkan deltar aktivt internationellt för att påverka innehåll och riktlinjer för befintliga och framtida standarder. Eftersom standarderna är kopplade till den viktiga gröna omställningen för stålindustrin, är de väsentliga för tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att beräkningen av klimatpåverkan för produkterna sker efter samstämmiga metoder, som exempelvis slutanvändare kan använda sig av i anbudsskedet. Ett arbete som skapar rättvis fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stöder den svenska exportmarknaden. Sverige har några av världens främsta tillverkare av stål av hög kvalitet och därför medverkar vi i den internationella standardiseringen. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter.

Standardiseringen inom Stålprodukters klimatpåverkan behandlar bland annat:

  • Beräkning av koldioxidutsläpp för olika produktionsvägar
  • Livscykelanalys
  • Energieffektivisering
  • Nya initiativ inom klimatområdet för stålindustrin

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i standardiseringsorganisationen ISO. Standardiseringsarbetet skapar fri rörlighet och rättvis konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exporten.

Ett värdefullt arbete

SIS/TK 638 verkar för att alla standarder som publiceras inom området lever upp till grundläggande krav på teknisk kvalitet och är anpassade till de förutsättningar som gynnar svensk industri. SIS/TK 638 ska dessutom delta, påverka, utveckla och bevaka övrig standardisering inom området och verka för en hög kvalitet på de standarder som tas fram.

Att följa och aktivt delta i standardiseringsarbetet ger deltagande organisationer möjlighet att påverka utformningen av standarderna och inhämta information om kommande krav i standarderna så att man kan vara förberedd på förändringar som man eventuellt behöver anpassa sig till.

Kommittén arbetar för att ha svenska experter engagerade i alla arbeten där behov finns.
Informationsutbyte med andra relevanta kommittéer inom SIS, som grundstandarder för livscykelanalyser, miljöuttalanden och miljövarudeklarationer, hållbarhet hos byggnadsverk respektive för byggnader – Miljödeklarationer, är betydelsefullt för att uppnå god samstämmighet i metodik och kommunicering av klimat- och miljörelaterade uttalanden mellan och inom branscher.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Stålprodukters klimatpåverkan.  Kanske jobbar du idag hos en ståltillverkare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Läs mer om generellt kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 9 företag och organisationer
Alleima EMEA AB, Sandviken
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Kobolde & Partners AB, Stockholm
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
Ovako AB (publ), Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
SSAB AB, STOCKHOLM
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 21, Environment related to climate change in the iron and steel industry
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Otto Björnberg
Projektledare
otto.bjornberg@sis.se

Karin Östman
Ordförande
Jernkontoret