Standardutveckling · SIS/TK 584

Professionella diskmaskiner för storkök, hygienkrav/provning

På restauranger, storkök, inom servicehandeln och på andra serveringsställen används ofta professionella diskmaskiner för diskning av diskgods och beredningskärl. Det finns diskmaskiner i en mängd olika utföranden och märken på den europeiska marknaden. Idag saknas gemensamma europeiska standarder som specificerar krav på diskmaskinernas konstruktion, drift, underhåll och på funktionskontroller – krav för att uppnå en säker livsmedelshygien.

Mål

Gruppen arbetar med att ta fram en europeisk standard. Målet med den färdiga standarden är bland annat:

  • Bättre livsmedelshygien
  • Lägre miljöpåverkan
  • Underlätta vid upphandling och inköp

Standardförslaget är fortfarande i ett tidigt skede och det är nu du ska gå med om du vill påverka innehållet och kraven i den.

Vilka berörs av arbetet?

Standardisering är öppen för alla organisationer att delta i. Ett brett deltagande leder till bra standardisering. Detta arbete bör följande organisationer:

  • Diskmaskinstillverkare
  • Disk- och torkmedelstillverkare
  • Kommunala livsmedelsinspektörer
  • Provningsinstitut
  • Restaurang- och servicehandeln
  • Branschföreningar
  • Tjänsteleverantörer

Mer information om kommitténs arbete:

Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 429, Food hygiene - Commercial warewashing machines - Hygiene requirements and testing
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Diskmaskiner (97.040.40) Anläggningar och utrustning för livsmedelsindustrin (67.260)