Nyhet · 2020-12-16

Mattias Magnell - ny ordförande för SIS/TK 562 Human Resource Management (HRM)

Vi fick några minuter med vår nya ordförande för HRM-kommitteén. Läs intervjun här nedan.

 

Hej Mattias Magnell du blev ordförande i HRM-kommittteen 2020. Berätta! Vem är du?

En social, hårt arbetande, gift tvåbarnspappa, som på djupet vill förstå vad som är de rätta grundläggande ingredienserna globalt, för att bygga konkurrenskraftiga och totalvärdeskapande bolag.

 

Du arbetar idag på Skanska som Personalansvarig. Vad är det i din roll som du främst brinner för?

Utvecklingen av våra ledares förmåga, hälsa och livsstil, eftersom det avgör hur stor samhällsnytta de kan leverera.

 

Vad var det som fick dig att tacka ja att bli  ny ordförande för SIS Tekniska Kommitté - Human Resource Management (SIS/TK 562  HRM)?

Efter mina åtta år som ledamot och svensk expert i de internationella organisationerna har jag sett hur det globala intresset för värdeskapande och hållbara organisationsresultat har vuxit sig allt starkare. Företag och organisationer ser att detta ger resultat. Detta vill jag visa för fler.

 

Hur ser du på samhällsutvecklingen och efterfrågan på standarder?

Företag ser nyttan med att effektivisera och standardisera. Den digitala mognaden i världen har fört oss människor närmare varandra. Det är numera lättare och mer produktivt än någonsin att mötas och utbyta erfarenheter över landsgränser.

Vi vet att användning av våra standarder inom HRM, tillsammans med kvalitetsledningssystem, skapar goda, produktiva, säkra och hälsosamma arbetsplatser. Jobb där människor trivs och kan utvecklas i. Efterfrågan är stor och tiden för arbetssystem som skapar resultat, relationer, och produktivitet är här.

Jag vill bidra till att fler får det bättre på jobbet. Forskning visar hur investeringar i människors arbetsvardag ger exceptionellt positiva effekter. Nyttan av att fler får ett engagerande och hälsosamt liv går att mäta i pengar. Det går också att mäta i hållbar konkurrensförmåga.

 

Tycker du att fler verksamheter ska ansluta sig till kommittéarbetet och i så fall varför?

Precis som den snabba sociala och digitala utvecklingen som sker i världen måste HRM följa samtiden.  Den som är intresserad av utvecklas själv och vill att den egna organisationern ska ha ett tidsenligt HRM, välkomnas varmt. Vi samlas med ett tydligt syfte att dela kunskaper och fatta beslut som har inverkan på framtidens standarder om hur vi uppnår ett modernt och hållbart HRM.

Arbetet betalar sig och det är ett givande arbete för den som vill utveckla sig själv och sin organisation. Som kommittédeltagare bidrar du med din expertis och idéer om framtidens metoder samt delta i möten och nätverkande med personer från Sverige och andra länder alla med olika perspektiv och kompetenser.

 

Vad är det för dig som gör HRM så intressant och viktigt att arbeta med?

Behovet och intresset för effektiva, hälsosamma och värdeskapande produktionsmetoder har aldrig varit större och vi har en lång industriell tradition i Sverige inom detta område. Denna tradition har och kommer att fortsätta ha en mycket stor betydelse för våra företags och samhällsorganisationers välmående, bärkraftighet och konkurrensförmåga. När människorna i organisationen har det bra skapar vi en positiv utveckling som kan avläsas i resultatet. För mig innebär det att vi kan visa att vi bidrar till det klimatsmarta och givande samhälle vi vill ha i framtiden för kommande generationer, såväl nationellt som internationellt.

Att skapa förutsättningar för människors utveckling och välmående, på individ, grupp och organisationsnivå är syften som tilltalar mig och jag drivs av. Detta är för mig lönsamhet och värdeskapande på en högre nivå och är ett av de viktigaste skälen till att jag engagerat mig inom ISO och tagit på mig arbetet som kommittéordförande.

 

Hur ska en arbetsplats lyckas med sitt HRM och utveckla ett hållbart och värdeskapande resultat?

Genom att se på din verksamhet med chefers och medarbetares ögon och ställa frågorna: Vad ger verksamheten till dem och vad får de tillbaka? Vad behöver de för att prestera och må bra? Vad hindrar och stöttar dem? Vad behöver de mer av för att göra gott för sig och för vår organisation?

Många chefer anser sig veta hur företag och organisationer kan utforma och vidareutveckla sitt arbetssystem för HRM så att det skapar hållbara konkurrensfördelar, men jag har ännu inte träffat en person som säger sig kunna allt om detta. Använd forskningens analyser av näringsliv och offentlig verksamhet och utmana cheferna.

Många företag och organisationer är satta under press. De behöver hantera ett korstryck av förändringar, de måste vidareutvecklas och stärka sin leveransförmåga och lönsamhet. Utvecklingen av HRM kräver samarbete inom och mellan grupper, samt inom och mellan olika verksamheter. Bolag vill hitta metoder för att erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter till kunder som uppfattar erbjudandet prisvärt. Offentliga verksamheter vill skapa värde för sina intressenter och brukare. Alla vill producera på ett tryggt, hälsosamt och lönsamt sätt, för organisationens bästa. Tillåt därför inga beteenden eller vanor som kullkastar dina positiva ambitioner. Däremot vad de ledande forskarna, konsulterna och praktikerna säger skapar önskvärda beteenden.

Kunskaperna och insikterna har vuxit sig allt starkare under åren och syns i vårt kommittéarbete. Detta talar för ett ökat professionellt utbyte mellan fler människor och organisationer med kunskaper från samarbete inom näringsliv, forskning och det offentliga, vilket tilltalar mig.

Hur ser du framtidens HRM?

Det är troligt att perioden 2021-2028 blir väldigt utmanande och kommer innebära stora möjligheter att påverka utvecklingen. Jag ser därför fram emot mycket intressant och utveckling inom området för HRM med möjlighet att stärka det sätt som fler leder människor i arbete. Min övertygelse att kunskapsutveckling inom HRM och ISO 10667 (organisationers  metoder och processer för mätning och bedömning av mänskliga aspekter i sin verksamhet), kommer vara starkt efterfrågat. Därav hoppas jag att fler företag och organisationer kommer att engagera sig i fler arbetsgrupper inom SIS TK 562 och vilja använda ISO 10667 som vägledning i den egna verksamheten. 

Min erfarenhet är att det absolut bästa sättet att driva utveckling för mig och min organisation är det kunskapsutbyte som sker inom Svenska Institutet för Standarder (SIS) och de övriga internationella standardiseringsinstituten som vi jobbar med såsom CEN, ANSI och ISO. De samtal och diskussioner vi har här ger en plattform för att föra fram genomtänkta argument och välgrundade metoder för högkvalitativ verksamhetsutveckling på hemmaplan. 

Det är vår önskan att vi tillsammans med fler ska kunna skapa ännu större värden genom att öka antalet medlemmar och rekrytera fler organisationer till vår tekniska kommitté för HRM. Jag ser att detta bara är början på något större som kommer ha mycket stor betydelse för svenskt näringsliv och offentlighet, och jag ser fram emot att vi får bistå ännu fler företag och organisationer som vill och kan dra fördel av detta arbete.

 

 Tack Mattias Magnell, Ordförande SIS TK-562 HRM,

 Ledarutveckling, Utveckling & Lärande -Skanska Sverige AB