Standardutveckling · SIS/TK 442

Tobak

Eftersom tobaksindustrin är en global industri med många aktörer är det viktigt med standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna analysmetoder för tobak och tobaksprodukter. På senare år har verksamheten utvidgats till att även omfatta e-cigaretter och e-vätskor. Arbetet vänder sig till lagstiftare, producenter, odlare m.fl. som genom deltagandet i SIS-kommittén ges möjlighet att påverka kommande standarder.

Tobakskommittén bevakar det internationella arbetet som omfattar standardisering av terminologi, mät- och analysmetoder för tobak och tobaksprodukter samt material som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Även analys av tobaksrök och dess påverkan på omgivande miljö ingår.

När det gäller e-cigaretter bevakar kommitén utvecklingen av standarder som beskriver krav och testmetoder för e-vätskor, utsläpp, elektroniska cigarettanordningar samt terminologi. Standarderna stödjer EU-lagstiftningen där tydliga säkerhets- och kvalitetskrav ingår och vars mål är att konsumenterna ska känna sig trygga.

Kommitténs mål är att:

  • bevaka utformningen av standarderna för tobak, tobaksprodukter, e-cigaretter och e-vätskor
  • sprida information om att standarderna finns
  • vara ett forum för diskussioner kring tobaksrelaterade frågor
  • vid behov utveckla svenska standarder

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 35 standarder
ISO/TS 22486, Water Pipe tobacco smoking machine - Definitions and standard conditions
ISO/TS 22487, Water pipe tobacco products - Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a water pipe tobacco smoking machine
ISO/TS 22491, Water pipe tobacco products - Determination of carbon monoxide in the vapour phase of water pipe tobacco smoke - NDIR method
ISO/TS 22492, Water pipe tobacco products - Determination of carbon monoxide emission of glowing water pipe charcoal - NDIR method
ISO 23986, Tobacco heating systems- Determination of chemicals and components in the aerosol and consumables
ISO 4390, Tobak och tobaksvaror - Bestämning av organiska klorpesticidrester - Gaskromatografi-tandemmasspektrometrimetod
ISO 23906-2, Cigaretter - Bestämning av benso[a]pyren i vanlig cigarettrök under intensiva rökförhållanden med GC/MS - Del 2: Metod med cyklohexan som extraktionslösningsmedel
ISO 23924, Cigarettes — Determination of nitrogen oxides in the vapour phase of cigarette smoke with an intense smoking regime — Chemiluminescence method
ISO 24197, Ångprodukter - Anlytisk metod för att mäta massan av vaporiserad e-vätska
ISO 24198, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp av e-ångprodukt
ISO 24199, Ångprodukter - Bestämning av nikotin i utsläpp av e-ångprodukt - Gaskromatografisk metod
ISO 24211, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta karbonyler i utsläpp av e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta massan av förångade e-vätskor
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp från e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta nikotin i utsläpp från e-ångprodukt
, Ångprodukter - Analytisk metod för att mäta karbonyler i utsläpp från e-ångprodukt
EN , Electronic cigarettes and e-liquids — Determination of nicotine delivery consistency over defined puff sequences within a single e-cigarette
ISO 16055, Tobak och tobaksvaror - Stickprov - Krav och användning
ISO 4352, E-liquid, vapour products and aerosol - Determination of nicotine, propylene glycol and glycerol content — Liquid chromatographic method
EN 17647, Allmänna principer för tillverkning, fyllning och förvaring av e-vätskor för förfyllda behållare eller produkter
EN 00437003, E-vätska - Ingredienser
CEN/TS 17633, Allmänna principer och krav för provning av kvalitet och nikotinnivåer i e-vätskor
EN 17634, Electronic cigarettes and e-liquids — Determination of nicotine delivery consistency over defined puff sequences of a number of e-cigarettes of identical type
EN ISO 24197, Ångprodukter - Anlytisk metod för att mäta massan av vaporiserad e-vätska
ISO 5501, Tobacco heating systems — Sub category puffing regimes
ISO 15592-3, Fine-cut tobacco and smoking articles made from it — Methods of sampling, conditioning and analysis — Part 3: Determination of total particulate matter of smoking articles using a routine analytical smoking machine, preparation for the determination of water and nicotine, and calculation of nicotine-free dry particulate matter
ISO 4906, Fine-cut tobacco — Determination of filling power for preparation of fine-cut tobacco smoking articles — Constant-weight pressurization
ISO/TR 5729, Evaluation of physical parameters of filter paper substrates for the determination of the ignition propensity of cigarettes
ISO 6080, Tobacco heating systems - Terms and definitions
EN ISO 20714, E-vätska - Bestämning av nikotin, propylenglykol och glycerol i vätskor som används i elektroniska nikotinleveransanordningar - Gaskromatografisk metod
EN ISO 20768, Vapour products - Routine analytical vaping machine - Definitions and standard conditions (ISO 20768:2018)
EN 17648, E-liquid ingredients
EN ISO 24199, Ångprodukter - Bestämning av nikotin i utsläpp av e-ångprodukt - Gaskromatografisk metod
ISO 9322, Material used for producing wrappings for cigarette filters, cigarettes and other tobacco products — Determination of acetate and citrate — Method using ion chromatographic analysis
ISO 3402, Tobacco and tobacco products — Atmosphere for conditioning and testing
Visa fler Visa färre
Utgivet 6 standarder
Deltagare 7 företag och organisationer
JTI Sweden AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, KARLSTAD
Nicoventures Trading Ltd, LONDON
Philip Morris AB, STOCKHOLM
Skruf Snus AB, STOCKHOLM
Swedish Match AB, STOCKHOLM
Svenska Tobaksleverantörsföreningen, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 126, Tobacco and tobacco products
ISO/TC 126/SC 1, Physical and dimensional tests
ISO/TC 126/SC 2, Leaf tobacco
ISO/TC 126/SC 3, Vape and vapour products
ISO/TC 126/SC 3/WG 1, Determination of substances in e-liquids
ISO/TC 126/WG 10, Intense smoking regime
CEN/TC 437, Electronic cigarettes and e-liquids
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning (65.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se