Standardutveckling · SIS/TK 442

Tobak

Eftersom tobaksindustrin är en global industri med många aktörer är det viktigt med standarder som säkerställer gemensamt språkbruk och vedertagna analysmetoder för tobak och tobaksprodukter. På senare år har verksamheten utvidgats till att även omfatta e-cigaretter och e-vätskor. Arbetet vänder sig till lagstiftare, producenter, odlare m.fl. som genom deltagandet i SIS-kommittén ges möjlighet att påverka kommande standarder.

Tobakskommittén bevakar det internationella arbetet som omfattar standardisering av terminologi, mät- och analysmetoder för tobak och tobaksprodukter samt material som används vid tillverkning av tobaksprodukter. Även analys av tobaksrök och dess påverkan på omgivande miljö ingår.

När det gäller e-cigaretter bevakar kommitén utvecklingen av standarder som beskriver krav och testmetoder för e-vätskor, utsläpp, elektroniska cigarettanordningar samt terminologi. Standarderna stödjer EU-lagstiftningen där tydliga säkerhets- och kvalitetskrav ingår och vars mål är att konsumenterna ska känna sig trygga.

Kommitténs mål är att:

  • bevaka utformningen av standarderna för tobak, tobaksprodukter, e-cigaretter och e-vätskor
  • sprida information om att standarderna finns
  • vara ett forum för diskussioner kring tobaksrelaterade frågor
  • vid behov utveckla svenska standarder

Aktuellt

Pågående revidering av SIS/TS 72:2020 Nikotininnehållande, tobaksfria orala produkter - Säkerhets- och kvalitetsrelaterade krav.

SIS/TS 72 publicerades 2020 när det inte fanns någon sektorsspecifik svensk lagstiftning som nikotininnehållande, tobaksfria orala produkter omfatttades av. Sedan dess har dock svensk lagstiftning trätt i kraft och vissa krav kommer på sikt att träda i kraft. För att bemöta det uppdateras nu dokumentet med målsättningen att publicera den nya versionen årsskiftet 2023/2024.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Arbetar nu med 21 standarder
ISO 23986, Tobacco heating systems- Determination of chemicals and components in the aerosol and consumables
ISO 4390, Tobak och tobaksvaror - Bestämning av organiska klorpesticidrester - Gaskromatografi-tandemmasspektrometrimetod
ISO 23924, Cigarettes — Determination of nitrogen oxides in the vapour phase of cigarette smoke with an intense smoking regime — Chemiluminescence method
, Vapingprodukter - Analytisk metod för att mäta massan av förångade e-vätskor
, Vapingprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp från vapingprodukt
, Vapingprodukter - Analytisk metod för att mäta nikotin i utsläpp från vapingprodukt
, Vapingprodukter - Analytisk metod för att mäta karbonyler i utsläpp från vapingprodukt
EN 17957, Vapour products - Vaping regime for products intended to be used for direct to lung inhalation
ISO 5622, Tobacco heating systems - Carbon monoxide with aerosol collective mass
ISO 4906, Fine-cut tobacco — Determination of filling power for preparation of fine-cut tobacco smoking articles — Constant-weight pressurization
ISO 6080, Tobacco heating systems — Terms and definitions
ISO 9322, Material used for producing wrappings for cigarette filters, cigarettes and other tobacco products — Determination of acetate and citrate — Method using ion chromatographic analysis
CEN/TR 17989, Elektroniska cigarretter och e-vätskor - Termer och definitioner
ISO 5501-1, Tobacco heating systems — Sub category puffing regimes — Part 1: Aerosol generation and collection from electrically Heated Tobacco Products (eHTPs)
ISO 5501-2, Tobacco Heating Systems - Definitions and standard conditions — Part 2: Aerosol generation and collection from aerosol Heated Tobacco Products (aHTPs)
ISO 5501-3, Tobacco Heating Systems - Definitions and standard conditions — Part 3: Aerosol generation and collection from carbon Heated Tobacco Products (cHTPs)
SIS/TS 72, Nikotininnehållande, tobaksfria orala produkter — Säkerhets- och kvalitetsrelaterade krav
ISO 21109, Nikotinpåsar — Provningsmetod för pH
ISO 21114, Nikotinpåsar - Provningsmetoder för nikotinhalt
ISO 24198, Vapingprodukter - Analytisk metod för att mäta metaller i utsläpp av vapingprodukt
ISO 8454, Cigaretter - Bestämning av kolmonoxid i ångfasen av cigarettrök - NDIR-metod
Visa fler Visa färre
Utgivet 14 standarder
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 442/AG 01, Revision of SIS/TS 72
Deltagare 10 företag och organisationer
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB, Lidköping
JTI Sweden AB, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Nicoventures Trading Ltd, LONDON
Philip Morris AB, Stockholm
Skruf Snus AB, Stockholm
Snusbolaget Norden AB, Stockholm
Swedish Match AB, Stockholm
Swedish Match North Europe AB, Göteborg
Svenska Tobaksleverantörsföreningen, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 126, Tobacco and tobacco products
ISO/TC 126/SC 1, Physical and dimensional tests
ISO/TC 126/SC 2, Leaf tobacco
ISO/TC 126/SC 3, Vape and vapour products
ISO/TC 126/WG 24, Nicotine pouches
CEN/TC 437, Electronic cigarettes and e-liquids
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning (65.160)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde inom standardiseringen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lorena Olivares
Projektledare
0733-822053
lorena.olivares@sis.se

Christine Allansson
Projektkoordinator
christine.allansson@sis.se

Maria Svelander
Ordförande
Swedish Match AB