Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014, tillgängliggörs kostnadsfritt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bekostar standarden för offentliga och privata aktörer i syfte att främja och stödja arbetet med kontinuitetshantering i samhällsviktiga verksamheter och kritiska infrastrukturer.

Som en del i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur deltog MSB under 2014 i det Svenska institutet för standarders, SIS, arbete med att ta fram en vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304. Detta har skett i samverkan med både offentliga och privata aktörer. Vägledningen baseras på standarden ISO 22301 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitetshantering och syftar till att knyta ihop hela kedjan från vad kontinuitetshantering är, till varför man ska arbeta med det och hur det kan göras.

Kontinuitetshantering har vuxit fram som en metod för att säkra olika verksamheters leveransförmåga av produkter, varor och tjänster. Arbetet utgör en delmängd i utvecklingen av samhällets krisberedskap och lägger även grunden för förmågan att upprätthålla kontinuitet och funktionalitet även under höjd beredskapskap.

Denna standard är vägledande i det stöd MSB ger ut om kontinuitetshantering.

Genom att registrera dig i nedanstående formulär får du tillgång till standarden genom SIS Abonnemang. Observera att det kan dröja upp till en timme innan abonnemanget syns.

Följande organsisationer kan utnyttja erbjudandet 
Privata och offentliga som arbetar med samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur samt samhällets funktionalitet och försörjning.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet hittar du mer information om MSBs arbete med skydd av samhällsviktig verksamhet och det stöd som finns att tillgå.

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.