Pressmeddelande · 2021-01-18

Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. Sverige har haft en viktig roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av SIS med en svensk ordförande.

– Att höja förberedelsen är grunden för att effektivt kunna svara upp med insatser när katastrofen väl är ett faktum. Att ha tidiga varningssystem på plats kan påverka utgången i en mer positiv riktning när olyckan slår till, säger Susanna Björk, projektledare vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Den nya standarden ISO 22328, som också har satts som svensk standard, är den första i en serie med fokus på vägledning för hur lokala varningssystem kan användas i händelse av naturolyckor- och -katastrofer.

– Ökande befolkningar, resursutnyttjande och effekter av klimatförändringar sätter större tryck på våra ekosystem. Naturolyckor som jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, översvämningar, jordskred och orkaner men även torka, extrema temperaturer och jorderosion kan ha förödande effekter, säger Susanna Björk.

Standarden innehåller riktlinjer för implementering och beskriver processer som bland annat ska hjälpa personer i utsatta områden att öka sin medvetenhet eller helt enkelt ta sig därifrån i tillräcklig tid. Målgruppen för standarden är framför allt myndigheter på lokal och nationell nivå som till exempel kommuner och regioner. Standarden kompletterar två tidigare publicerade standarder, ISO 22315 som beskriver hur man planerar för massevakuering och ISO 22322 som ger vägledning för hur varning till allmänheten kan gå till.

– Från svenskt håll är vi glada att kunna bidra till att det nu finns en globalt tillämpbar ISO-standard för lokala varningssystem för naturolyckor som dessutom till exempel ger utvecklingsländer bättre förutsättningar att upprätta och använda sig av lokala varningssystem. Vi har också fler standarder under utveckling som ger svar på vad man specifikt bör tänka på vid naturolyckor som orsakas av till exempel jordskred och tsunamier, säger Åsa Kyrk Gere, ordförande i den internationella kommittén ISO/TC 292 Security and resilience.

Mer information

Implementeringen av ett varningssystem som det beskrivs i den nya standarden överensstämmer med FN-ramverket Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

Standarden Säkerhet och resiliens - Krishantering - Del 1: Vägledning för implementering av lokala varningssystem för naturolyckor ISO 22328-1:2020

Kontaktperson

Susanna Björk, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, susanna.bjork@sis.se