Nyhet · 2019-12-08

Vägledning kan frigöra kraft i ledningsgrupper

Ledningsgrupper kan se väldigt olika ut och det finns även organisationer som har valt att arbeta med annan modell än ledningsgrupp för kvalitetsledning av företaget. Därför har SIS tagit fram en Workshop Agreement (WA) för kvalitetsledning, en variant av standard som är en vägledning baserad på ”best practice”, utan standardens bindande krav.

Initiativet till att ta fram en vägledande processbeskrivning för kvalitetsledning kom från konsulterna Magnus Jonsson och Ulrik Rudebeck, som båda har erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper i privata företag samt offentliga verksamheter.

– Vi träffades i samband med ett utvecklingsuppdrag för ledningsgrupp 2012 och har sedan dess funderat på hur vi ska ta det ett steg längre genom att skapa ett koncept. Därför kontaktade vi SIS, berättar Magnus Jonsson.

Syftet med att ta fram en vägledning var att få fram ett styrmedel för organisationers ledning och värdefulla redskap i det dagliga förbättringsarbetet. Magnus Jonsson och Ulrik Rudebeck hade genom sitt arbete identifierat behovet av ”best practice” istället för en standard, och kunde på så vis bidra med mycket gedigna erfarenheter inom området.

–  Inte sällan finns skilda uppfattningar i en ledningsgrupp om hur man tolkar sitt uppdrag och synen på vilken roll man ska spela, fortsätter Magnus Jonsson.

En sådan diskrepans i uppfattning kan i sin tur medföra att ledningsgruppens medlemmar själva driver den egna enhetens eller avdelningens frågor istället för att se till helheten. I andra fall kan ledningsgruppen bli ett informationsforum, där olika kompetenser inte tas tillvara. En väl fungerande ledningsgrupp är ett sammansvetsat lag som diskuterar den egna arbets- och beslutsprocessen, sätter upp utvecklingsmål för det gemensamma arbetet samt följer upp och reflekterar under resans gång.

Magnus Jonsson menar att utmaningen är lika stor i privata som offentliga verksamheter. Skillnaden är att ledningsgrupper inom den offentliga sektorn ofta styrs av uppdrag från politiken. Det privata företagets uppgift kan tyckas enklare, att driva bolaget med vinst, men även det kompliceras av omvärldens krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

–  Det finns kompetens och kraft i ledningsgrupperna, som kan frigöras med ett medvetet och strukturerat arbetssätt, konstaterar Magnus Jonsson.

Hans drivkraft till att, tillsammans med kompetens från SIS, ta fram det vägledande dokumentet Kvalitetsledning –  Processen för effektivt ledningsgruppsarbete, är att det finns stora vinster i framtiden, för alla. Han ser ingen intressekonflikt för sitt eget yrkesutövande.

– I dagens samhälle tjänar alla på att information och kunskap delas. För oss är det viktigare att ledningsgruppens betydelse uppmärksammas. Om fler inser potentialen och satsar på att kvalitetssäkra sitt ledningsgruppsarbete bidrar det också till att satsningar på hållbarhet blir väl genomförda, summerar Magnus Jonsson.