Nyhet · 2023-03-15

Uppdaterad handbok för naturgasanvisningar – NGSA 2023

Handboken som myndigheter, tillverkare och gasledningsägare använder för anvisningar vid bland annat projektering, konstruktion och kontroll av naturgassystem har genomgått en total översyn och förtydligande av vissa texter.

Den uppdaterade versionen av NGSA – som är framtagen i nära samarbete mellan Svenska institutet för standarder, gasbranschen och Energigas Sverige – vänder sig till gasledningsägare, myndigheter, kontrollorgan, tillverkare samt entreprenörer. Handboken är anpassad till gällande svenska föreskrifter och möjliggör kostnadsreducering utifrån den teknikutveckling som finns idag.  

NGSA omfattar projektering, konstruktion, kontroll, drift och underhåll av naturgasanläggningar med högre drifttryck än 4 bar. Anvisningarna beskriver tekniska lösningar som ger den skyddsnivå som avses i MSB:s föreskrifter (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om ledningssystem för naturgas.

Huvudsakliga förändringar jämfört med NGSA:s tidigare utgåva

◾ inblandning av 5 volym-% vätgas

◾ uppdaterade referenser till standarder, föreskrifter, direktiv och normer,

◾ avstånd till vindkraftverk,

◾ krav på markstabilitet, till exempel vid extremväder, sprängnings- och

pålningsarbeten samt jordbävning,

◾ risk för spänningssättning och läckströmskorrosion intill icke koncessionspliktiga elnät vid t ex vindkraftsparker/solcellsanläggningar,

◾ åskskydd, samt

◾ markbunden inspektion.