Nyhet · 2018-09-13

Initiativ för hållbara europeiska städer

Finns det behov av ett särskilt sekretariat för att kunna jobba med standardisering för hållbar utveckling av europeiska städer? Den frågan ska diskuteras när en rad experter från europeiska standardiseringsorgan, intresseorganisationer, myndigheter, företag och kommuner samlas i Stockholm.

SIS kommitté ”Hållbara smarta städer och samhällen” deltar i det europeiska sektionsforumet för smarta och hållbara städer. Sektionsforumet lanserades i januari 2017 i syfte att kartlägga Europas standardiseringsbehov inom området hållbar stadsutveckling, och föreslå potentiella standardiseringsarbeten.

Vid ett möte i Paris i april i år tog Sverige initiativet att föreslå lanseringen av ett svensk-franskt sekretariat på Europanivå för att kunna ta fram standarder som möter ett starkt angeläget behov av anpassning till just europiska utmaningar. Genom SIS deltagande hoppas vi dels att svensk expertis i ämnet får ett större internationellt genomslag och att arbetet ska främja svensk export.

Den 24-25 september möts sektionsforumet i Stockholm för fortsatta diskussioner. En rad experter och representanter för europeiska standardiseringsorgan, intresseorganisationer, myndigheter, företag, kommuner deltar. Bland deltagarna finns Patrik Faming som är nationell samordnare för det nyinrättade svenska Rådet för hållbara städer.

Vi ställer 3 frågor till Patrik Faming om hållbar stadsutveckling.

När är en stad hållbar egentligen?
En stad blir inte hållbar förrän invånarna trivs. För att nå dit måste vi sätta människan först och i centrum. Det tar sin utgångspunkt i de globala målen Agenda 2030 och mål 11 som handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. För att lyckas med det måste hela stadsbyggnadsprocessen präglas av ett mer långsiktigt och holistiskt perspektiv.

Du arbetar i kansliet kring hållbara städer – vad är det?
Det är regeringen som har inrättat rådet som ska bidra till långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet för hållbara städer ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Rådet ska vara ett forum för myndighetscheferna vid myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna för det långsiktiga arbetet med en hållbar stadsutveckling. Rådet ska årligen lämna åtgärdsförslag till regeringen som underlättar arbetet med hållbara städer. Vid Rådets första redovisning i juni i år lyfter vi fram tre huvudområdet som är särskilt prioriterade. 1. Rätt kunskap 2. Utvecklad process och metodik och 3. Stödja det lokala arbetet.

Hur kan standarder och best practice bidra till utvecklingen av smarta och hållbara städer?
Länder i vår närhet brottas med samma utmaningar när det gäller hållbar stadsutveckling. Lösningarna kan se lite annorlunda ut beroende på organisatoriska och lagmässiga förutsättningar, men vi har mycket att lära av varandra. Vi borde vara bättre på att sprida internationella erfarenheter och lärdomar av forskning och innovationer.

 


Patrik Faming

Planeringsarkitekt FPR/MSA
Kansliet – Rådet för hållbara städer

"Länder i vår närhet brottas med samma utmaningar när det gäller hållbar stadsutveckling."

Möte hos SIS 24 – 25 september

CEN-CENELEC-ETSI Sector Forum on Smart and Sustainable Cities and Commuities
Sverige är värd för nästa sektionsforum möte som äger rum på SIS den 24–25 september.
Vid detta möte kommer representanter för europeiska standardiseringsorgan, intresseorganisationer, myndigheter, företag, kommuner med mera att fortsätta samtalet kring det svensk-franska sekretariatinitiativet och behandla andra sektionsforumärenden.

Välkommen att delta
Alla organisationer som är intresserade att delta är välkomna på mötet. Deltagarna får en bättre insikt kring hur standardiseringsverktyget verkar för att våra städer ska vara smartare och hållbarare. Bland mötestalarna återfinns Patrik Faming som är nationell samordnare för det nyinrättade Rådet för hållbara städer, och Bernard Gindroz som är ordförande för ISO/TC 268 " Sustainable cities and communities" och för det europeiska sektionsforumet för smarta och hållbara städer.

 

Rådet för hållbara städer

Läs mer om Rådet för hållbara städer>>  https://hallbarstad.se/