Nyhet · 2022-08-25

”Hållbarhet ska vara en del av vårt DNA”

Med stöd av andra kommuners, myndigheters och akademins samlade erfarenheter säkerställer Hallstahammars kommun att hållbar utveckling blir integrerat i den ordinarie styrningen, samt att resurserna läggs på åtgärder som bevisligen fungerar.

HallstahammarNews.png

Landets kommuner och regioner har åtta år på sig att uppnå Agenda 2030 och de globala mål som Sverige åtagit sig att följa. För att det i slutändan ska leda till ett mer hållbart samhälle, är det viktigt att de åtgärder som sätts in också är de rätta.

I Hallstahammar har kommunen tagit stöd av SIS vägledande standard som utvecklats av ett brett spektrum av aktörer, bland annat flera kommuner, myndigheter och akademin. Deras samlade erfarenheter hjälper både kommuner och regioner i arbetet med att integrera och förstärka hållbar utveckling i den ordinarie verksamheten.

– Att få in hållbarhetsaspekten i den ordinarie styrningen är en avgörande framgångsfaktor. Vi har försökt tidigare, men saknade ett konkret metodstöd och fick inte till det på riktigt. Nu har vi en bra plattform att utgå ifrån, säger Magnus Gustafsson, kommunstrateg i Hallstahammars kommun.

Hallstahammars kommuns tillämpning av standarden är ett pågående projekt. Under implementeringsfasen ska de bland annat fastställa hur flödet – från politikerna och tjänstemannaledningen och vidare ut i organisationen – ska se ut.

– Hållbarhet ska vara en del av vårt DNA. Med hjälp av standarden får vi in det tänket i våra ordinarie processer.

Standarden som har beteckningen SS-854000, utgår från varje verksamhets unika förutsättningar och bygger vidare på det hållbarhetsarbete som redan har genomförts. I Hallstahammar hade kommunen redan kommit en bra bit. De hade bland annat satsat på trygghets- och säkertsfrågor samt sjösatt ett hållbarhetsråd med bred politisk förankring.

–  Hållbarhetsarbetet kräver ett långsiktigt perspektiv. Hela kommunstyrelsen finns representerad i rådet och det är viktigt för att förändringen ska hålla över mandatperioderna.

Hallstammars kommun antog en ny hållbarhetsstrategi i oktober 2021. Fullmäktige står bakom att låta det nödvändiga arbetet vägledas av standarden.

– Vi har gjort många satsningar även innan, men i ärlighetens namn har vi inte alltid vetat exakt vad som fungerat. Standarden lyfter fram viktiga framgångsfaktorer och hjälper oss göra rätt prioriteringar, ser till att vi satsar våra resurser på rätt projekt.

Som exempel på vad som inte fungerar nämner Magnus Gustafsson enskilda kampanjveckor och happenings, som ibland inte lämnas över till den ordinarie organisationen. I så fall finns risk för att arbetet inte följs upp och heller inte lever vidare.

– Ett annat exempel är de hållbarhetsredovisningar som bara visar vad verksamheten vill, inte vad den faktiskt gör. Redovisningen får inte bli en skrivbordsprodukt som bara syftar till att stärka varumärket.

Längre fram ska Hallstahammars kommun följa standardens cykel och säkerställa att man hela tiden beaktar rätt perspektiv i uppföljningen. I höst läggs fokus på att bredda kompetensen och fortsätta arbetet med att kartlägga nuläget.

– Vi ska bland annat ta fram en digital grundutbildning, för alla anställda och politikerna. Vi behöver också få en klar blid av vilka processer vi redan har och vilka vi behöver dra i gång. Snart väntar en ny mandatperiod. Då kommer vi att säkra långsiktig hållbarhet även för de nya politiska målen, säger Magnus Gustafsson.

Kontakta Yacine Slamti, projektledare på SIS, för att veta mer om standarden Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling!

Fördelar med SIS vägledningsstandard – SS 854000

  • Kommuner och regioner behöver inte uppfinna hjulen själva
  • Bättre samstämmig hållbar utveckling på lokal nivå
  • Bättre riktade insatser
  • Effektiv och långsiktig användning av resurser
  • Bättre kommunikation, både internt och externt
  • Ökad samverkan, både inom och utanför organisationen
  • Ökad transparens och trovärdighet
  • Regelbunden uppföljning

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.