Nyhet · 2019-04-12

Sverige måste påverka när globala lösningar inom e-hälsa tas fram

I den skarpa konkurrensen inom digitalisering av vård och omsorg behöver svenska företag och organisationer vara med och sätta agendan för den globala standardiseringen skriver Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg vid SIS, Swedish Standards Institute. Den 13-17 april kommer 230 experter till Göteborg för att diskutera gemensamma lösningar på e-hälsoområdet.

Standard är ett ord många slänger sig med i vardagen. Men inte alla vet att definitionen av standarder är gemensamt överenskomna lösningar på återkommande problem. Ofta tänker man heller inte på att standarder finns inom alla områden: från den enklaste spik och skruv till datakommunikation, industri, vård och miljö. I stort sett alla delar av vår tillvaro berörs av standarder. Dessutom är standarder en hjälp i att uppfylla lagstiftning och kunna visa att man gör det. Många standarder är globala, vilket innebär att man samarbetar och förhandlar med länder över hela världen för att ta fram standarder som blir globalt gångbara. Det innebär att man drar nytta av andra länders behov och erfarenheter och på så vis får fram standarder enligt best practice.

230 internationella experter samlas i Göteborg

I veckan äger ett sådant internationellt standardiseringsmöte rum i Göteborg. Så många som 230 experter från olika delar av världen möts för att finna internationellt gångbara utgångspunkter och överenskommelser inom hälsoinformatik. Det är ett sakområde med tydlig anknytning till det som vi benämner e-hälsa, vilket i sin tur kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för den snabba digitala utvecklingen inom vård och omsorg, medicinteknik bioteknik m.m. som också har betydelse för forskning och utveckling.

Det kan tyckas som en klyscha, men vi lever i en samtid där tempot är skyhögt, ny kunskap genereras rekordsnabbt och det råder en knivskarp internationell konkurrens inom digitalisering av vård och omsorg och inom life science. I denna kunskaps- och innovationsdrivna konkurrens strävar Sverige efter att vara världsledande. Standarder och standardisering är i det arbetet värdefulla verktyg för att skapa internationellt hållbara överenskommelser och krav som gynnar svensk export och handel. Något som den svenska regeringen har identifierat i sin standardiseringsstrategi.

Viktigt att svenska aktörer deltar

Västra Götalandsregionen möjliggör nu att hundratals experter möts för att diskutera begrepp och termer för interoperabilitet i system, säker dataöverföring mellan olika system, kvalitetssäkring av hälsoapplikationer och hur nya forskningsområden och innovationer kan dra nytta av standardisering, t.ex. inom precisionsmedicin och artificiell intelligens.

Det är viktigt att en bredd av aktörer och expertis medverkar i standardiseringsarbete, vilket också framgår i regeringens standardiseringsstrategi där experter från myndigheter, akademien, näringslivet, personal i sjukvård och omsorg, brukare och patienter specifikt nämns. Det enskilt viktigaste bidraget är att svenska organisationer ser nyttan och tillåter att medarbetare deltar i standardiseringsarbete. Det är särskilt viktigt för ett litet land som Sverige där antalet experter inom många områden är begränsat. Utan experter och deltagare tystnar över tid den svenska rösten och påverkansförmågan försvagas. Standardiseringsarbete är till synes fokuserat på detaljer och enskilda sakområden, men den sammantagna nyttan är strategisk.

Om fler aktörer följer Västra Götalandsregionens goda exempel kan vi göra större avtryck inom internationell standardisering med koppling till e-hälsa och life science. Med relativt begränsade medel går det nämligen att positionera svenska intressen och svensk kunskap både långsiktigt och på kort tid.

Dan Nilsson
Standardiseringschef vård och omsorg
SIS, Swedish Standards Institute (internationell medlem i ISO och CEN)


"Standarder och standardisering är värdefulla verktyg för att skapa internationellt hållbara överenskommelser och krav som gynnar svensk export och handel"

Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg vid SIS

Vision e-hälsa 2025

Standardisering av teknik, begrepp och kvalitet på tjänster krävs för att Sverige ska kunna bli världsbäst på e-hälsa till 2025.

Det finns redan en rad standarder på området och fler är på gång.